Πλήρωση 3 θέσεων ευθύνης με τριετή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 60

ergasia23Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ) προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) οργανικών θέσεων ευθύνης με τριετή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως:
Δύο (2) θέσεις προϊσταμένων των Διευθύνσεων:

  • Διασφάλισης Υποδομών και Απορρήτου Υπηρεσιών και Εφαρμογών Διαδικτύου και β) Διασφάλισης Υποδομών και Απορρήτου Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών και
  • Μία (1) θέση προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνών Συνεργασιών και Δημοσίων Σχέσεων της ΑΔΑΕ

Στη διαδικασία της παρούσας μπορεί να συμμετάσχει και προσωπικό της ΑΔΑΕ με τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει :

  1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  2. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
  3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού.
  4. Οι άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
  5. Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών.

Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά την πρόσληψη.

Για τις δύο (2) θέσεις Προϊσταμένων των Διευθύνσεων:

Διασφάλισης Υποδομών και Απορρήτου Υπηρεσιών και Εφαρμογών Διαδικτύου και β) Διασφάλισης Υποδομών και Απορρήτου Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ:
Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής, ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού Η/Υ και Μηχανικού Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Επιστήμης των Υπολογιστών- Πληροφορικής ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή
δίπλωμα της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Τουλάχιστον δεκαετήs εξειδικευμένη εμπειρία σε συναφές αντικείμενο όπως αυτό περιγράφεται στα άρθρα 5 και 6 του Π.Δ. 40/2005 «Εσωτερική διάρθρωση της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), προσόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμένων και συναφείς διατάξεις» , από την οποία τα τρία έτη σε άσκηση διοικητικών καθηκόντων. Ως εμπειρία λογίζεται και η διδασκαλία σε ΑΕΙ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που οι προς πλήρωση θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιο με το προαναφερόμενο προσόν της δεκαετούς εμπειρίας, είναι δυνατόν να καλυφθούν από υποψήφιο με εμπειρία μικρότερου χρόνου όχι όμως κατώτερου των έξι (6) ετών. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενα συναφή προς τις παραπάνω ειδικότητες και γενικά προς το αντικείμενο της ΑΔΑΕ εκτιμάται ιδιαιτέρως.

Για τη μία (1) θέση Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνών Συνεργασιών και Δημοσίων Σχέσεων της ΑΔΑΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ: Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πανεπιστημιακού τομέα ειδικότητας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Οικονομικών ή Πολιτικών Επιστημών ή Δημοσίων Σχέσεων ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας καθώς και τουλάχιστον ένας μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

Τουλάχιστον εξαετήs εξειδικευμένη εμπειρία σε συναφές αντικείμενο όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 10 του Π.Δ. 40/2005 «Εσωτερική διάρθρωση της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), προσόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμένων και συναφείς διατάξεις», από την οποία τουλάχιστον τα τρία έτη σε θέματα διεθνών συνεργασιών με αντικείμενο τις επικοινωνίες και δύο εξ’ αυτών σε άσκηση διοικητικών καθηκόντων. Ως εμπειρία λογίζεται και η διδασκαλία σε ΑΕΙ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που η προς πλήρωση θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιο με το προαναφερόμενο προσόν της εξαετούς εμπειρίας, είναι δυνατόν να καλυφθούν από υποψήφιο με εμπειρία μικρότερου χρόνου όχι όμως
κατώτερου των τριών (3) ετών.

Άριστη ή πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση απευθύνεται στην: Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) Ιερού Λόχου 3, 151 24 Μαρούσι

Oι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται τα έντυπα των αιτήσεων:

  • από τα γραφεία της Α.Δ.Α.Ε. στην παραπάνω διεύθυνση
  • από την ιστοσελίδα της Α.Δ.Α.Ε. (www.adae.gr).

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Διαγραφή φοιτητών, τι ισχύει
Προηγούμενο άρθρο
Μείωση 6,3% στα τέλη τερματισμού κλήσεων προς κινητά δίκτυα
Μενού