Διπλωματούχοι Μηχανικοί στο πρόγραμμα MERIT του Πολυτεχνείου Κρήτης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 33

politexnio_kritisΣτα πλαίσια του προγράμματος «Έρευνα και ανάπτυξη πρότυπου Ολοκληρωμένου Ηλεκτρονικού Συστήματος Ασφάλειας των Θαλάσσιων Μεταφορών με καινοτόμα χρήση RFID Tec.» (συντ. τίτλου MERIT) (κωδικός έργου 09ΣΥΝ_52_658) ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη έως δυο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Ως ακολούθως:

Θέση Νο 1: Απασχόληση διπλωματούχου Ηλεκτρονικού Μηχανικού με σύμβαση έργου
Διάρκεια απασχόλησης: 2,9 ανθρωπομήνες από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του έργου (02/05/2014)
Ποσό : 9.000 ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ)

Τυπικά Προσόντα:
Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι διπλωματούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός ή κάτοχος ισότιμου πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:
Ο/Η υποψήφιος/α να είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή συναφούς
ειδικότητας.

Εμπειρία σε σχεδίαση υλικού, διεπαφών υλικού/λογισμικού
Εμπειρία σε υλοποίηση υλικό λογισμικού/ λογισμικού συστήματος (system software)
Εμπειρία σε τεχνικό έργο εθνικών και/ ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Αντικείμενο:
Η θέση αφορά την ανάπτυξη του συστήματος, με καθήκοντα τη συμμετοχή στις εξής ενότητες εργασίας:
ΕΕ6: Ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογής
ΕΕ7: Διασύνδεση με τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα
ΕΕ8: Ολοκλήρωση, εγκατάσταση και έλεγχος

Παραδοτέα: Π6.1: Υλοποίηση και εγχειρίδιο λογισμικού εφαρμογής

Θέση Νο 2: Απασχόληση έμπειρου διπλωματούχου Ηλεκτρονικού Μηχανικού με σύμβαση έργου
Διάρκεια απασχόλησης: 2,7 ανθρωπομηνών από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του έργου (02/05/2014)
Ποσό : 9.100 ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ)

Τυπικά Προσόντα:
Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι διπλωματούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός ή κάτοχος ισότιμου πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Εμπειρία σε τεχνικό έργο και/ή διαχείριση εθνικών και/ ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων
Προϋπηρεσία σε μελέτη και υλοποίηση τηλεπικοινωνιακών πρωτοκόλλων και δικτύων, ή/και θεμάτων κρυπτογραφίας

Επιθυμητά προσόντα:
Να είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο αντικείμενο της Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών
Να είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος σπουδών στο αντικείμενο της Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών
Να έχει δημοσιευμένες εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με κρίση

Αντικείμενο:
Η θέση αφορά τον επικεφαλή της ομάδας ανάπτυξης του συστήματος διαχείρισης με καθήκοντα τη συμμετοχή στις εξής ενότητες εργασίας:
ΕΕ6: Ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογής
ΕΕ7: Διασύνδεση με τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα
ΕΕ8: Ολοκλήρωση, εγκατάσταση και έλεγχος

Παραδοτέα: Π6.1: Υλοποίηση και εγχειρίδιο λογισμικού εφαρμογής

Αποκλείονται του δικαιώματος να υποβάλουν Πρόταση οι ενδιαφερόμενοι:
α) σε βάρος των οποίων υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

β) που βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό ή εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.

γ) που έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
* * *
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης
Τηλ.: (28210) 37033 – 37073 / Fax (28210) 37081 – 82
Χανιά,07.10.2013
Αρ. Πρωτ: 11688

Γενικές Πληροφορίες: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37041* Fax: 28210-37082
Εmail: elke@isc.tuc.gr

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τηλέφωνα: 2821 0 37344, Καθηγητής Πνευματικάτος Διονύσιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το πρόγραμμα «Έρευνα και ανάπτυξη πρότυπου Ολοκληρωμένου Ηλεκτρονικού Συστήματος Ασφάλειας των
Θαλάσσιων Μεταφορών με καινοτόμα χρήση RFID Tec.» (συντ. τίτλου MERIT) (κωδικός έργου 09ΣΥΝ_52_658) με
φορέα υλοποίησης το Πολυτεχνείο Κρήτης (ΚΑΕ 80155) εντάσσεται στα πλαίσια της Δράσης εθνικής εμβέλειας
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»- Πράξη I του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-II),
Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και
Τεχνολογική Ανάπτυξη» και στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Αττικής, Α.Π. 3 «Ενίσχυση της
Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης» του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς
Πόρους. Φορέας χρηματοδότησης είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων. Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του
Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για
σύναψη έως δυο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως:

Θέση Νο 1: Απασχόληση διπλωματούχου Ηλεκτρονικού Μηχανικού με σύμβαση έργου
Διάρκεια απασχόλησης: 2,9 ανθρωπομήνες από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του έργου (02/05/2014)
Ποσό : 9.000 ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ)

Τυπικά Προσόντα:
 Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι διπλωματούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός ή κάτοχος ισότιμου πτυχίου από ΑΕΙ
της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
 Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:
 Ο/Η υποψήφιος/α να είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή συναφούς
ειδικότητας.

 Εμπειρία σε σχεδίαση υλικού, διεπαφών υλικού/λογισμικού
 Εμπειρία σε υλοποίηση υλικό λογισμικού/ λογισμικού συστήματος (system software)
 Εμπειρία σε τεχνικό έργο εθνικών και/ ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Αντικείμενο:
Η θέση αφορά την ανάπτυξη του συστήματος, με καθήκοντα τη συμμετοχή στις εξής ενότητες εργασίας:
ΕΕ6: Ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογής
ΕΕ7: Διασύνδεση με τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα
ΕΕ8: Ολοκλήρωση, εγκατάσταση και έλεγχος

Παραδοτέα: Π6.1: Υλοποίηση και εγχειρίδιο λογισμικού εφαρμογής

Θέση Νο 2: Απασχόληση έμπειρου διπλωματούχου Ηλεκτρονικού Μηχανικού με σύμβαση έργου
Διάρκεια απασχόλησης: 2,7 ανθρωπομηνών από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του έργου (02/05/2014)
Ποσό : 9.100 ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ)

Τυπικά Προσόντα:
 Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι διπλωματούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός ή κάτοχος ισότιμου πτυχίου από ΑΕΙ
της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
 Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 Εμπειρία σε τεχνικό έργο και/ή διαχείριση εθνικών και/ ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων
 Προϋπηρεσία σε μελέτη και υλοποίηση τηλεπικοινωνιακών πρωτοκόλλων και δικτύων, ή/και θεμάτων κρυπτογραφίας

Επιθυμητά προσόντα:
 Να είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο αντικείμενο της Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής
Υπολογιστών
 Να είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος σπουδών στο αντικείμενο της Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής
Υπολογιστών
 Να έχει δημοσιευμένες εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με κρίση

Αντικείμενο:
Η θέση αφορά τον επικεφαλή της ομάδας ανάπτυξης του συστήματος διαχείρισης με καθήκοντα τη συμμετοχή στις εξής
ενότητες εργασίας:
ΕΕ6: Ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογής
ΕΕ7: Διασύνδεση με τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα
ΕΕ8: Ολοκλήρωση, εγκατάσταση και έλεγχος

Παραδοτέα: Π6.1: Υλοποίηση και εγχειρίδιο λογισμικού εφαρμογής

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Αποκλείονται του δικαιώματος να υποβάλουν Πρόταση οι ενδιαφερόμενοι:
α) σε βάρος των οποίων υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία,
απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
β) που βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό
συμβιβασμό ή εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης
ή πτωχευτικού συμβιβασμού.
γ) που έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, βάσει
απόφασης με ισχύ δεδικασμένου.
δ) που δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και
σχετικά με την πληρωμή φόρων και τελών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιοδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Τετάρτη 23/10/2013 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης
Υπόψη: Διοικητικού Τμήματος
κα Χριστιάνα Δασκαλάκη, τηλ. 28210 37073
κα Λιαδάκη Αγγελική, τηλ. 28210 37041

και θα πρέπει να αναφέρουν εξωτερικά του φακέλου την συγκεκριμένη θέση για την οποία υποβάλουν την Πρότασή τους. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ιδιωτικό ταχυδρομείο λαμβάνεται υπ’ όψιν η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην Πρόταση του ενδιαφερομένου. Επισημαίνεται ότι κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει πρόταση μόνο για μία από τις δύο θέσεις.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Πρόσληψη 15 ατόμων στον Οργανισμό Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»
Προηγούμενο άρθρο
Καθηγητές Μουσικής στον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού
Μενού