Πρόσληψη 15 ατόμων στον Οργανισμό Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 53

synaistimatiki-noimosyni-paidiou_seminarioΤο Ν.Π.∆.∆. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠ∆∆ «Οργανισµός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ», που εδρεύει στην Καλλιθέα, (στις Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου Καλλιθέας πλησίον γηπέδου beach volley-κτίριο Α230).

Συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων 2
∆Ε Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων 5
ΥΕ Καθαριστών/στριών (εσωτ. Χώρων) 8

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µστην ακόλουθη διεύθυνση: «Οργανισµός Παιδικής Αγωγής και ΄Αθλησης “Γιάννης Γάλλος“» ∆ήµου Καλλιθέας, Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις ∆ήµου Καλλιθέας, Τ.Θ. 78514, Τ.Κ.17602, απευθύνοντάς την υπόψη κας Αν. Σαµπλίδου (τηλ. επικοινωνίας: 210
9598.555) από 15.10.2013 έως 24.10.2013.

Μενού