31 ΠΕ Πληροφορικής με μετάταξη στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 88

Υπουργείο-ΟικονομικώνΤο Υπουργείο Οικονομικών, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’), κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και προκειμένου για την έγκαιρη ανάπτυξη και απρόσκοπτη υποστήριξη
παραγωγικής λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων, που είναι αναγκαία για την υλοποίηση των έκτακτων δημοσιονομικών μέτρων και δράσεων, προτίθεται να προβεί σε μετατάξεις 31 υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ειδικοτήτων Μηχανικών Η/Υ ( HARDWARE) και Επιστήμης Η/Υ (SOFTWARE) που υπηρετούν σε άλλους φορείς του ∆ημοσίου ή Ν.Π.∆.∆.
Ειδικότερα:

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα :

Α. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο ή ∆ίπλωμα: Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής (Ε.Α.Π.), ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Γνώση Βάσεων ∆εδομένων
 • Γνώση γλωσσών προγραμματισμού Java ή PHP
 • Γνώση Λειτουργικών Συστημάτων Linux,MS Windows Server
 • Γνώση ∆ικτύων
 • Γνώση Τηλεπικοινωνιών

ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Γνώσεις σε θέματα διαχείρισης δημοσίων δαπανών και διαχείρισης τακτικού Προϋπολογισμού.
 • Γνώσεις σε τεχνικά και νομικά θέματα ασφαλείας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (ΠΕΣ).
 • Γνώση γλώσσας προγραμματισμού Οracle PLSQL ή SAP ABAP.
 • Προστασία και ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων.
 • ∆ιαχείριση βάσεων δεδομένων- Administration Oracle Application Server 10g.
 • Γνώσεις τεχνολογιών εφαρμογών διαδικτύου (Java web development, apache web server,CMS)
 • Παραμετροποίηση ∆ικτυακού Εξοπλισμού (Firewall,Router,Switch,Spam Firewall).

Πιθανές Πιστοποιήσεις:

∆ιαχείριση έργων και πόρων

 • PMP
 • Function Point Analysis

Γνώσεις σε ∆ίκτυα – Security

 • CCNA
 • CCNP
 • Linux+
 • Network+
 • Security+

Γ. ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών,
 • Προϋπηρεσία (δημόσιο και ιδιωτικό τομέα),
 • ∆ιοικητική και οργανωτική ικανότητα,
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών,
 • Εμπειρία στην κατάρτιση τεχνικών δελτίων και προδιαγραφών για μελέτες και
 • προμήθειες τεχνολογικού εξοπλισμού.

∆ικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης:

 • Υπάλληλοι μόνιμοι και Ι∆ΑΧ Υπουργείων, δημόσιων υπηρεσιών και Ν.Π.∆.∆. – ∆εν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη (αρθ. 19 παρ. 5 του Ν. 3801/2009) ή έχουν οιοδήποτε κώλυμα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. μετάταξη σε παραμεθόριο περιοχή με υποχρεωτική παραμονή κ.τ.λ.).
 • Οι υποψήφιοι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης θα πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον τα τυπικά προσόντα και τα απαραίτητα ουσιαστικά προσόντα, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω (1 Α και Β).
 • Ειδικότερα για την απόδειξη της καλής γνώσης της ξένης γλώσσας απαιτείται Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 (ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του αρ. 13 του ν. 3149/2003). Πέραν του ως άνω

Κρατικού Πιστοποιητικού, γίνονται δεκτοί τίτλοι γλωσσομάθειας που αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο πίνακα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση μετάταξης (υπόδειγμα) και να την κοινοποιήσουν στη ∆/νση ∆ιοικητικού της οργανικής τους θέσης: Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 • αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή
 • Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών και λοιπών αποδεικτικών των ως άνω αναφερόμενων απαραίτητων ουσιαστικών ή πρόσθετων επιθυμητών ή συνεκτιμωμένων πρόσθετων προσόντων. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται για τη μετάταξη πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι. Τίτλος σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύεται από πράξη αναγνώρισης από το ∆ΙΚΑΤΣΑ για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 • Επικυρωμένο Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Βεβαίωση αποδοχών
 • Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο να αναφέρεται εκτός των άλλων:

-η τυχόν ύπαρξη πειθαρχικής δίωξης και επιβολής πειθαρχικής ποινής,

– ότι ο υπάλληλος δεν έχει οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από άλλη γενική ή ειδική διάταξη. (π.χ. υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο χρονικό διάστημα λόγω παραμεθορίου ή για άλλους λόγους),

– η βαθμολογία των εκθέσεων αξιολόγησης της τελευταίας πενταετίας.

Εφόσον το Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών δεν προσκομιστεί από τους υποψηφίους, θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας, κατ’ εφαρμογή της ∆ΙΑ∆Π/Α/17854/10-07-2007 ΚΥΑ.

 • Υποβολή αιτήσεων μετάταξης:

– Αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Οικονομικών (Καρ. Σερβίας 8, Τ.Κ. 10184 Αθήνα)
– Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη ∆ιεύθυνση: Υπουργείο Οικονομικών,
Γενική Γραμματεία ∆ημοσίων Εσόδων, Γενική ∆/νση ∆ιοικητικής Υποστήριξης, ∆/νση ∆ιοικητικού (∆1), Τμήμα Γ΄, Καρ. Σερβίας 10, Τ.Κ. 10184 Αθήνα.

 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

– Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την 29/10/2013. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του
φακέλου.

 • ∆ιαδικασία μετατάξεων:

– Οι μετατάξεις θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’), σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση ή σε θέση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, σε προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που συνιστώνται αυτοδικαίως με την απόφαση της μετάταξης.

– Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μετατάξεων θα αποσταλεί στη ∆/νση Προσλήψεων προσωπικού του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης αίτημα για την έγκριση της πλήρωσης των ζητούμενων θέσεων με μετάταξη από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/06, σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 4002/ 2011 (ΦΕΚ 180/Α΄/22-8-2011).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται την ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού – Τμήμα Γ΄ του Υπουργείου Οικονομικών, στο τηλέφωνο 210-3375555.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ξεκίνησε η απογραφή των διοικητικών υπαλλήλων Πανεπιστημίων
Προηγούμενο άρθρο
Όλες οι προκηρύξεις εργασίας στον Δημόσιο τομέα από το ΕΣΠΑ-ΕΡΓΑΣΙΑ
Μενού