4 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 60

proslhpseis_31O Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών αναγκών του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Πυλαίας και της εναρκτήριας προετοιμασίας των υποδομών για τα προγράμματα Αθλητισμός και Πολιτισμός της ΚΕΠΑΠ, που αφορούν σε εργασίες καθαριότητας, τακτοποίησης κλπ εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη κατά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα Κ.Ε.Π.Α.Π. Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη Πανόραμα ΥΕ Γενικών Καθηκόντων Δύο (2) μήνες τέσσερα άτομα (4)

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
  • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
  • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού προσωπικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθ. 4 παρ. 6)
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:
  • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και υποβάλλουν την αίτηση αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας.
  • Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν, τα κατωτέρω δικαιολογητικά: Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους έγγαμους) ή πιστοποιητικό γέννησης (για τους άγαμους), πρόσφατης έκδοσης.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Κ.Ε.Π.Α.Π. Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, Αποστόλου Σαμανίδη 21, Τ.Κ. 55236, Πανόραμα, Θεσσαλονίκη (τηλ. επικοινωνίας: 2313301099).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από Πέμπτη 17/10/2013 μέχρι και Δευτέρα 21/10/2013 και ώρες 9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην υπηρεσία μας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
  • Η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (ΑΣΕΠ).
  • Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί με νέα δίμηνη σύμβαση εντός δώδεκα μηνών, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994. Επίσης έχει κώλυμα υπέρβασης οκτάμηνης απασχόλησης μέσα στο κρίσιμο δωδεκάμηνο (παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994) για νέα απασχόληση οκτάμηνης διάρκειας.
  • Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της δίμηνης σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
2 Προσλήψεις ΠΕ παιδιάτρων Δήμος Νεάπολης Συκεών
Προηγούμενο άρθρο
3 Προσλήψεις καθηγητών φυσικής αγωγής Δήμος Γαλατσίου
Μενού