Επιδοτούμενο Πρόγραμμα για 80 ανέργους στην Θεσσαλονίκη

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 36

ERGASIA (1)Η ΑΣ «Τουρισμός –Απασχόληση –Επιχειρηματικότητα» υλοποιεί την Πράξη Τουρισμός Πόλης-Απασχόληση στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8: «Διευκόλυνση στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και προσκαλεί τους υποψήφιους που πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλλουν αίτηση σε αυτήν.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:
 • Για την συμμετοχή στη δράση οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
 • Να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή να είναι εγγεγραμμένοι σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός μητρώου ανεργίας,
 • Να είναι μεταξύ 18 – 64 ετών,
 • Να είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης δηλαδή του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Νομού Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Στόχος και αποτελέσματα της Πράξης Στόχος της Πράξης είναι η συγκρότηση ενός σχετικού με τον τουρισμό, τοπικού προγράμματος υποστήριξης της απασχόλησης και του επιχειρείν στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, μέσα από την εφαρμογή μέτρων και μέσων ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού.
Το αποτέλεσμα της Πράξης αναμένεται να είναι:
 • η πρόσληψη 60 ωφελούμενων σε επιχειρήσεις εστίασης, λιανικού εμπορίου, διαμονής και παροχής τουριστικών υπηρεσιών
 • η ίδρυση 15 νέων ατομικών ή άλλων επιχειρήσεων (π.χ. Ο.Ε., Ε.Ε.) και
 • η ίδρυση 5 Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) στις οποίες θα συμμετάσχουν 25 ωφελούμενοι
Η υλοποίηση του Σχεδίου περιλαμβάνει:
 • Τη συμμετοχή των ωφελουμένων δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης
 • Το συντονισμό και τη διαχείριση της πράξης
 • Την εκπόνηση μιας μελέτης εντοπισμού βιώσιμων δυνατοτήτων ίδρυσης και ανάπτυξης Κοιν.Σ.Επ.
 • Δράσεις δημοσιότητας – ευαισθητοποίησης
 • Δράσεις δικτύωσης
 • Την υλοποίηση πέντε προγραμμάτων κατάρτισης 90 ωρών (70 ώρες θεωρία + 20 ώρες πρακτική) το καθένα για 100 ωφελούμενους και 2 δράσεις επιμόρφωσης εκτός ΕΣΔΕΚ, στη ρώσικη γλώσσα και σε βασικές γνώσεις για την ιστορία της Θεσσαλονίκης.
Τα προγράμματα κατάρτισης είναι τα εξής:
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (2 ΤΜΗΜΑΤΑ )
 • ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ (2 ΤΜΗΜΑΤΑ)
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (1 ΤΜΗΜΑ)
Η υλοποίηση της Πράξης ολοκληρώνεται στις 31-10-2014.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από τις 1/10/ 2013 έως και τις 31/10/ 2013.
Διάθεση αιτήσεων:
 • Δήμος Θεσσαλονίκης (Βασ. Γεωργίου 1Α, Τμήμα Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας). Τηλ. 2313/317500-317499-317303. Αρμόδιος επικοινωνίας: κ. Στέλιος Ζαχαρίου.
 • Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης (Καρακάση 1 ) Τηλ.2310/313414. Αρμόδιος επικοινωνίας: κ. Αθανάσιος Κεχαγιάς.
 • Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (Πλ. Μοριχόβου 1, Λαδάδικα, 5ος όροφος). Τηλ. 2310/547887-538790. Αρμόδιος επικοινωνίας: κα Ιωαννίδου Χρυσούλα (10:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου) · Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους 27). Τηλ. 2310/227390. Αρμόδιος επικοινωνίας: κ. Παύλος Καζαντζίδης
Δικαιολογητικά:
Τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής είναι τα εξής:
 • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής που να δηλώνεται ο τόπος διαμονής συνοδευόμενη από λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ). 3. Φωτοαντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
 • Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας οικονομικού έτους 2013 (χρήση 2012) 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την παρακολούθηση άλλων ολοκληρωμένων προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης, την τελευταία τριετία
 • Μία πρόσφατη φωτογραφία
*Όλα τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα ή πρωτότυπα.
Οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ την κάρτα ανεργίας τους από το χρόνο υποβολής της αίτησης μέχρι και την τελική τους επιλογή στους ωφελούμενους της πράξης.
Υποβολή αιτήσεων:
Η αίτηση με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται στην έδρα της Ειδήμων-Σύμβουλοι Ανάπτυξης στην διεύθυνση: Ερατούς 2,
Τ.Κ.: 55535,
Περιοχή: Πυλαία –Θεσσαλονίκη,
τηλ. 2310/814400-814068 με αυτοπρόσωπη φυσική παρουσία των δυνητικά ωφελουμένων ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με courier.
Οι υποβαλλόμενες ταχυδρομικά αιτήσεις, θα θεωρούνται εμπρόθεσμες μόνο αν παραληφθούν και πρωτοκολληθούν μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής.
Συνεπώς δεν λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου ή παράδοσης στην courier .
Διαδικασία Επιλογής υποψηφίων
 • Κατάθεση Αίτησης και Δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους.
 • Έλεγχος από την επιτροπή επιλογής, των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων
 • Τηλεφωνική επικοινωνία με τους υποψήφιους και πρόσκλησή τους σε συνέντευξη
 • Κατάταξη υποψηφίων ανάλογα με την μοριοδότηση που προβλέπεται
 • Κατάρτιση πινάκων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων
 • Έκδοση απόφασης – πρακτικού για την τελική επιλογή των ωφελουμένων από το Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης
*Τα ονόματα των ωφελουμένων δεν θα είναι ανακοινώσιμα βάσει της διάταξης του κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 και για αυτό το λόγο σε όποια περίπτωση δημοσιοποίησης των ονομάτων των υποψηφίων θα υπάρχει κωδικοποίηση μέσω του αριθμού πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
5 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Βριλησσίων
Προηγούμενο άρθρο
8 Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Ερέτριας
Μενού