Θέση εργασίας ΔΕ νοσηλευτών στο Δήμο Δράμας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 321

Dimos-Dramas-LogoΟ Δήμος Δράμας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση ορισμένου χρόνου ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. Ειδικότερα με διάρκεια σύμβασης οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης Κατά την επιλογή θα συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καθώς και η προηγούμενη εμπειρία των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι της ανωτέρω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Δράμας, Βερμίου 2 & Ins Ιουλίου, Τ.Κ. 66100, Δράμας, απευθύνοντας την στη Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κυρίας Οικονόμου Φαίδρας (τηλ. επικοινωνίας: 2521350694).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες ( από 23/10/2013 μέχρι 06/11/2013), (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση

β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ)

γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ).

Μαζί με την αίτηση θα υποβληθούν και τα σχετικά δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν τα απαιτούμενα για κάθε θέση προσόντα: :

1. Τίτλο σπουδών

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

6. Κάρτα ανεργίας

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να είναι ακριβή αντίγραφα

.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Χαμηλότοκα δάνεια σε αγρότες από το Αγροτικό ΤΑΕ
Προηγούμενο άρθρο
Προκήρυξη για 13 καθηγητές φυσικής αγωγής Δήμος Ηλιούπολης
Μενού