2 Προσλήψεις καθηγητών φυσικής αγωγής Δήμος Παπάγου Χολαργού

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 82

dopap_logoΟ Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (ΔΟΠΑΠ) ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ βάσει της ΚΥΑ αριθ. 25583/2013 (ΦΕΚ 2613/τβ /16-10-13) αλλά και την απόφαση 18/2013του ΔΟΠΑΠ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με ωριαία αντιμισθία, προκειμένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού, τα οποία γίνονται με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Ειδικότερα έως και τις 14/6/2014 και με συνολικό αριθμό προσληφθέντων δύο (2) γυμναστών – τριών με τις παρακάτω ειδικότητες και για τα παρακάτω προγράμματα:

1) Μία (1) θέση ΚΦΑ με γνώσεις Yoga & Αεροβικής, και, για δημιουργία νέων προγραμμάτων-τμημάτων.

2) Μία (1) θέση ΚΦΑ με γνώσεις Pilates, και Zouba, για δημιουργία νέων προγραμμάτων -τμημάτων.

Τα προγράμματα στα οποία θα ασχοληθούν οι ανωτέρω ΚΦΑ θα είναι:

α) «άθληση και γυναίκα»

β) « άσκηση στην προσχολική ηλικία»

γ) « άσκηση ενηλίκων»

δ) « παιδί και αθλητισμός»

ε) « άσκηση στην εφηβική ηλικία»

στ) « άσκηση στην Τρίτη ηλικία»

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1. Αίτηση με έντυπο κριτηρίων επιλογής

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα, η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου, μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κλπ.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.

4. Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα

5. Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

7. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.

8. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.

9. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

10. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται: Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα. Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοιδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ :

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (μαζί με δικαιολογητικά) στο ΔΟΠΑΠ, Δ/νση: Νευροκοπίου & Αργυροκάστρου – Παπάγου, γραφείο διοικητικών υπηρεσιών (2ος όροφος) κα Κολιακουδάκη & κος Κοσμάς, τηλ. 210 6543879, κατά τις ώρες 09:00 έως 14:00, από σήμερα Δευτέρα 21/10/13 και για δέκα (10) ημέρες έως την Τετάρτη 30/10/13.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Μέχρι 29/10 οι αιτήσεις για τις 90 θέσεις Γεωπόνων και Κτηνιάτρων στον ΕΛ.Γ.Α.
Προηγούμενο άρθρο
12 Θέσεις εργασίας ΔΕΔΔΗΕ Αρτας
Μενού