4 προσλήψεις στο Κέντρο Κτηνοτροφίας & Εκπαίδευσης Κοζάνης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 319

vuhpbrwbyj51caa6595a2a4Το Πρότυπο Κέντρο Κτηνοτροφίας και Εκπαίδευσης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Πρότυπου Κέντρου Κτηνοτροφίας, που εδρεύει στην Βλάστη Ν. Κοζάνης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (προσωπικό καθαριότητας)

Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο αςεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πρότυπο Κέντρο Κτηνοτροφίας & Εκπαίδευσης, Βλάστη Κοζάνης, Τ.Κ. 50003, υπόψη κ. Τσιόκα Ιωάννη (τηλ. επικοινωνίας: 24630 92307). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ανοιχτές θέσεις εργασίας στο ΚΕΚ EUROTraining A.E.
Προηγούμενο άρθρο
2 θέσεις καθαριστών στο Δήμο Ιωαννιτών
Μενού