3 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης

Κοινοποιήστε το άρθρο

ERGASIA (1)Ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την υλοποίηση των Πολιτιστικών Προγραμμάτων της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. , που εδρεύει στο Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Αίτηση.
  • Βιογραφικό σημείωμα.
  • Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχω κώλυμα κατά του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου όπως απαιτείται από τα προσόντα ανά θέση.
  • Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Έγγραφα που αποδεικνύουν την εξειδικευμένη προϋπηρεσία όπως: βεβαιώσεις, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης.
  • Έγγραφα που να αποδεικνύουν συμμετοχή σε δράσεις δια βίου μάθησης ( βεβαιώσεις σεμιναρίων κτλ), για την ειδικότητα που απαιτείται.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.),
28ης Οκτωβρίου 59, Αμπελόκηποι ,
Τ.Κ 56123 ,
απευθύνοντας την στο Διοικητικό Τμήμα
τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 556202/ 727210.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Συγκεκριμένα, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 21/10/2013 έως 30/10/2013.

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *