53 προσλήψεις στο Δήμο Κασσάνδρας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 137

logoΟ Δήμος Κασσάνδρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα τριών (53) ατόμων για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας και ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου Κασσάνδρας, που εδρεύει στην Κασσάνδρεια Χαλκιδικής.

Συγκεκριμένα τους εξής, ανά έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 3 ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί
  • 40 ΥΕ Εργάτες/τριες Καθαριότητας
  • 6 ΥΕ Εργάτες/τριες Ύδρευσης
  • 4 ΥΕ Εργάτες/τριες Αποχέτευσης

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Κασσάνδρας, Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, Κασσάνδρεια , Διοικητήριο, Τ.Κ. 63077, Χαλκιδικής, απευθύνοντας την υπόψη κ. Μαγδαληνής Παπαδάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2374350133).

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Δήμος Κρωπίας 25 προσλήψεις με 8μηνα
Προηγούμενο άρθρο
Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής
Μενού