Πρόσληψη 50 ατόμων στο Δήμο Κορινθίων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 36

DEMOS-KORINThION-LOGOTUPOΟ Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα των υπηρεσιών Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και Ύδρευσης του Δήμου Κορινθίων, που εδρεύει στην Κόρινθο.

Συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

  • 16 ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας – Συνοδών Απορριμματοφόρων
  • 24 ΥΕ16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων
  • 6 ΔΕ29 Οδηγών Απορριμματοφόρου (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 1 ΔΕ30 Υδραυλικών
  • 2 ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων έργων (τσάπας)
  • 1 ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων έργων (γκρέϊντερ)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κορινθίων, Κολιάτσου 32, ΤΚ 20100 Κόρινθος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων υπ όψιν κας Α.Φίλη ή κας Π. Σανδραβέλη (τηλ. επικοινωνίας: 2741361081,62) έως 25.10.2013.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Η Κάρτα Αποδείξεων γίνεται έμμεσα υποχρεωτική
Προηγούμενο άρθρο
31 ΠΕ Πληροφορικής με μετάταξη στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Μενού