5 Προσλήψεις στο Δήμο Νέας Σμύρνης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 92

1Ο Δήμος Νέας Σμυρνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών αναγκών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Νέας Σμύρνης, που εδρεύει στην Νέα Σμύρνη, και συγκεκριμένα, όπως πιο κάτω αναλύονται ανά ειδικότητα, αριθμό ατόμων και με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, τα εξής δικαιολογητικά.
  • Έντυπο αίτησης ( χορηγείται από την υπηρεσία )
  • Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (δεν απαιτείται επικύρωση )
  • Αντίγραφο τίτλου σπουδών, όπου απαιτείται
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007
  • Για την απόδειξη χρόνου ανεργίας, πρόσφατη βεβαίωση Ο.Α.Ε.Δ
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα, είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, ή πιστοποιητικό γεννήσεως, προκειμένου για υποψήφιους που είναι άγαμοι.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 16 και 17 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων Ο.ΤΑ ( Ν.3584/2007 ) δηλαδή: να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα ή να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση και ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που οριοθετείται ρητώς εκ του νόμου, με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης, για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν, την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη-λήξη) και την ειδικότητα.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004 δηλαδή: να μην έχουν συνάψει μέχρι σήμερα συμβάσεις με τον ίδιο φορέα με κενό μικρότερο των τριών (3) μηνών και συνολικής διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.
Υποβολή αιτήσεων συμμέτοχης
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ,Ελευθερίου Βενιζέλου 14, Νέα Σμύρνη, Τ.Κ. 17121, (τηλεπικοινωνίας 2132025802-2132025796) Υπεύθυνη κα Κοντού Ελευθερία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας και ώρες 8:30 έως 14:30.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
8 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Φαιστού
Προηγούμενο άρθρο
Νέος υπολογισμός για εφάπαξ και επικουρικές από το 2014
Μενού