50 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Κορινθίων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 78

99Ο Δήμος Κορίνθου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόμων.Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν στην κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα των υπηρεσιών Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και Ύδρευσης του Δήμου Κορινθίων, που εδρεύει στην Κόρινθο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 16 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Συνοδών Απορριμματοφόρων
  • 24 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
  • 6 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου),
  • 1 ΔΕ Υδραυλικού,
  • 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (τσάπας) και
  • 1 ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Εργων (γκρέιντερ).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Κορινθίων,

Κολιάτσου 32,

Τ.Κ. 20100 Κόρινθος,

απευθύνοντάς τη στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων

τηλέφωνα επικοινωνίας: 2741361081, 62

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
43 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Ζωγράφου
Προηγούμενο άρθρο
6 Θέσεις εργασίας στα Χανιά
Μενού