Αιτήσεις έως 29/10 για 445 θέσεις ανέργων στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 809

opekepe1Αιτήσεις έως τις 29 Οκτωβρίου µπορούν να καταθέτουν οι υποψήφιοι για τις 445 θέσεις που προκήρυξε ο ΟΠΕΚΕΠΕ µε στόχο την απόκτηση εργασιακής εµπειρίας για άνεργους επιστήµονες των οποίων η ειδίκευση/εξειδίκευση είναι συναφής µε τον αγροτικό χώρο.

Αντικείµενο της πράξης αποτελεί η δηµιουργία ενός συστήµατος απόκτησης εργασιακής εµπειρίας µε τη µορφή επιδοτούµενης συµµετοχής σε αυτό, διάρκειας 800 ωρών σε 445 άνεργους επιστήµονες πανεπιστηµιακής ή τεχνολογικής εκπαί-δευσης οι οποίοι είναι εξειδικευµένοι σε αντικείµενα συναφή µε τον αγροτικό χώρο και συγκεκριµένα σε άνεργους γεωτεχνικούς (γεωπόνους, δασολόγους, κτηνιάτρους), τοπογράφους µηχανικούς και οικονοµολόγους.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 7 µήνες. Σκοπός του Προγράµµατος είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων και η απόκτηση εργασιακής εµπειρίας άνεργων επιστηµόνων εξειδικευµένων στα θέµατα του αγροτικού τοµέα. Για τη συµµετοχή των ωφελουµένων στο ενιαίο σύστηµα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας προβλέπεται επίδοµα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας το οποίο ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 4.258,00 € συµπεριλαµβανοµένων των νόµιµων κρατήσεων και των κρατήσεων για ασφαλιστική κάλυψη επαγγελµατικού κινδύνου για κάθε ωφελούµενο.

Ποιοι έχουν δικαίωµα συµµετοχής

∆ικαίωµα συµµετοχής στο «Ενιαίο σύστηµα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας» έχουν άνεργοι επιστήµονες πανεπιστηµιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης και ειδικότερα άνεργοι γεωτεχνικοί (και συγκεκριµένα γεωπόνοι, δασολόγοι, κτηνίατροι), τοπογράφοι µηχανικοί και οικονοµολόγοι των οποίων η εξειδίκευση είναι συναφής µε τον αγροτικό τοµέα. Εκτός των ανωτέρω, θα δοθεί
έµφαση στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση:

  • των νέων
  • των γυναικών
  • των µακροχρόνια ανέργων, καθώς και
  • των ανέργων από ειδικές κοινωνικές οµάδες (άνεργοι από ευαίσθητες οµάδες του πληθυσµού).

Ειδικότερα για τους οικονοµολόγους απαιτείται να διαθέτουν πτυχίο ή µεταπτυχιακό/διδακτορικό τίτλο σπουδών σε αντικείµενα συναφή µε τον αγροτικό τοµέα ή βεβαιούµενη εργασιακή εµπειρία σε αντικείµενα συναφή µε τον αγροτικό χώρο. Οι πτυχιούχοι σχολών της αλλοδαπής να διαθέτουν βεβαίωση ισοτιµίας και αντιστοιχίας όπου απαιτείται από τον ∆ΟΑΤΑΠ.

Σηµειώνεται ότι για τη συµµετοχή στο πρόγραµµα απαιτείται οι υποψήφιοι να έχουν την ιδιότητα του
ανέργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ.

Αιτήσεις

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων λήγει την Τρίτη 29/10/2013, ώρα 14.00.
Κάθε ενδιαφερόµενος για να συµµετέχει στο ενιαίο σύστηµα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας
πρέπει να συµπληρώσει και να υποβάλει ηλεκτρονικά µέσω ∆ιαδικτύου στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr τη φόρµα «ΑίτησηΣυµµετοχής».

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
24 θέσεις καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δήμο Βόλου
Προηγούμενο άρθρο
ΟΑΕΕ: Ασφάλιση για όσους έχουν φωτοβολταϊκά, ποιοι παίρνουν απαλλαγή
Μενού