ΟΑΕΕ: Ασφάλιση για όσους έχουν φωτοβολταϊκά, ποιοι παίρνουν απαλλαγή

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ
Views: 69

20014Εγκύκλιος του ΟΑΕΕ καθορίζει το καθεστώς ασφάλισης των προσώπων που εγκαθιστούν και διατηρούν φωτοβολταϊκά αλλά και επίσης ποιοι δεν έχουν υποχρέωση για ασφάλιση στον ΟΑΕΕ αφού δικαιούνται απαλλαγή από την ασφάλιση του Οργανισμού.
Με την εγκύκλιο του ΟΑΕΕ, δίνονται οδηγίες για την ασφάλιση των προσώπων που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά αλλά και συμπληρώνονται εξαιρέσεις από την ασφάλιση του Οργανισμού για τα πρόσωπα αυτά.

Συγκεκριμένα προστέθηκαν στις απαλλαγές από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ πρόσωπα τα οποία εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 100 kw.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την εγκύκλιο για την ασφάλιση των προσώπων που εγκαθιστούν και διατηρούν φωτοβολταϊκά στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ σε όλη την Επικράτεια υπάγονται:

Τα φυσικά πρόσωπα ή τα μέλη εταιριών οποιασδήποτε μορφής, καθώς και τα μέλη του ΔΣ της ανώνυμης εταιρίας με ποσοστό τουλάχιστον 3%, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος πάνω από 20 kw είτε σε κτιριακή εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για κατοικία ή στέγη επιχείρησης είτε σε αγροτεμάχια ή οικόπεδα.

Οι κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον για μία συνεχή πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος πάνω από 100 kw.

Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών, οι οποίοι δεν έχουν την ιδιότητα του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη για μία συνεχή πενταετία και εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 100 kw.

Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ-κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών, οι οποίοι δεν έχουν την ιδιότητα του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη για μία συνεχή πενταετία και εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 100 kw.

Τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος πάνω από 100 kw.

Τα φυσικά πρόσωπα των οποίων έληξε η διάρκεια του επιδοτούμενου προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 100 kw και δεν εντάσσονται στα παρακάτω εξαιρούμενα πρόσωπα.

Απαλλάσσονται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ και ασφαλίζονται στην 7η ασφαλιστική κατηγορία του ΟΓΑ οι κάτωθι:

Οι κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον για μία συνεχή πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 100 kw.

Τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 100 kw.

Η εξαίρεση των προσώπων αυτών διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα έχουν ενταχθεί στο επιδοτούμενο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών.

Επίσης παίρνουν απαλλαγή από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ:

 • Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ οι οποίοι είναι επαγγελματίες αγρότες για μία συνεχή πενταετία και εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 100 kw.
 • Στα πρόσωπα αυτά δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις που αφορούν στην ασφαλιστική αντιμετώπιση των φυσικών προσώπων – συνταξιούχων του ΟΓΑ ή και άλλων ασφαλιστικών οργανισμών που συνεχίζουν ή κάνουν έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια.

Και τούτο επειδή:
α) η συνταξιοδότησή τους από τον ΟΓΑ δεν αναιρεί την ιδιότητά τους ως επαγγελματίες αγρότες, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις περί Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, και
β) η διαχείριση φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής ισχύος μέχρι 100 kw από επαγγελματίες αγρότες δεν είναι επαγγελματική αλλά αγροτική δραστηριότητα.

Δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ τα φυσικά πρόσωπα ή τα μέλη εταιριών οποιασδήποτε μορφής, καθώς και τα μέλη του ΔΣ της ανώνυμης εταιρίας με ποσοστό τουλάχιστον 3%, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 20 kw.

Για την υπαγωγή ή την εξαίρεση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ των προσώπων που διαχειρίζονται φωτοβολταϊκά συστήματα λαμβάνεται υπόψη, αθροιστικά, η συνολική ισχύς σε kw των εγκαταστάσεων στις οποίες δραστηριοποιούνται ατομικά ή ως μέλη εταιριών.

Στις περιπτώσεις εταιριών η ισχύς σε kw της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης δεν επιμερίζεται στον αριθμό των μελών της εταιρίας.
Για έκαστο μέλος αυτής λαμβάνεται υπόψη η ισχύς σε kw της Φ/Ε (π.χ. ΟΕ με 4 μέλη που εκμεταλλεύεται φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος 30 kw: για την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ εκάστου μέλους αυτής λαμβάνεται υπόψη η ισχύς των 30 kw).

Για τα φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται με φωτοβολταϊκά συστήματα στην ίδια έδρα με συγκεκριμένο αριθμό kw ανά πρόσωπο ως σύμπραξη (χωρίς τη σύσταση εταιρίας) –η σύμπραξη προκύπτει από το έγγραφο του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (εφεξής ΔΕΔΔΗΕ), στο οποίο διατυπώνεται η προσφορά σύνδεσης των φωτοβολταϊκών σταθμών– λαμβάνεται υπόψη η ισχύς σε kw των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων της σύμπραξης.

Οι επαγγελματίες αυτοί αντιμετωπίζονται όπως τα μέλη των εταιριών, δηλ. λαμβάνεται υπόψη αθροιστικά η ισχύς των kw των φωτοβολταϊκών σταθμών της σύμπραξης.

Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα αυτή τουλάχιστον για μία συνεχή πενταετία.

Το ίδιο ισχύει και για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ-κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

 • Η ασφαλιστική σχέση των υπόχρεων στην ασφάλιση προσώπων αρχίζει από την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού με το δίκτυο ΧΤ (πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας).

Η ημερομηνία αυτή προκύπτει από έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ προς το Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (εφεξής ΛΑΓΗΕ ΑΕ), το οποίο κοινοποιείται στον παραγωγό της ηλεκτρικής ενέργειας. Μέχρι την ημερομηνία της πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας δεν υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ.

 • Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια για την υπαγωγή ή την εξαίρεση των προσώπων αυτών από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ ενεργείται έλεγχος στο πρόγραμμα «ΚΕΠΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ».
 • Απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά των εξαιρουμένων από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ προσώπων – Διαδικασία. Για την έκδοση απαλλακτικής βεβαίωσης απαιτούνται κατά περίπτωση και τα εξής δικαιολογητικά:

α) Έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ στο οποίο διατυπώνεται η προσφορά σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού. Από το έγγραφο αυτό προκύπτει η ισχύς σε kw της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, η νομική μορφή, ατομική ή εταιρική.

β) Βεβαίωση του Κέντρου Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (εφεξής ΚΕΠΠΥΕΛ) για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, από την οποία προκύπτει η ιδιότητα αυτή τουλάχιστον για μία συνεχή πενταετία. Η ισχύς της βεβαίωσης αυτής διαρκεί έως τη λήξη του εκάστοτε ημερολογιακού έτους (ΥΑ 134416/14-2-2011 ΦΕΚ273/2011 τ. Β).

γ) Απόφαση ένταξης σε επιδοτούμενο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών.
Αντίγραφα εκκαθαριστικών φόρου εισοδήματος τελευταίας διετίας (για τον έλεγχο τυχόν ύπαρξης άλλης δραστηριότητας).

δ) Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι:

– Δεν ασκεί άλλη ασφαλιστέα στον ΟΑΕΕ δραστηριότητα.

– Δεν δραστηριοποιείται ατομικά και δεν συμμετέχει σε εταιρία οποιασδήποτε νομικής μορφής με σκοπό την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Στην ίδια ΥΔ οι εξαιρούμενοι επαγγελματίες αγρότες, οι συντ/χοι επαγγελματίες αγρότες και οι ενταγμένοι σε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών θα δηλώνουν επίσης ότι:

– Υποχρεούνται να δηλώσουν στον ΟΑΕΕ τυχόν μεταβολή των προϋποθέσεων βάσει των οποίων εξαιρούνται από την ασφάλιση του Οργανισμού.

– Δεσμεύονται να προσκομίσουν:

α) Τη βεβαίωση έναρξης εργασιών στη ΔΟΥ

β) τη σύμβαση σύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας την οποία θα συνάψουν με το ΔΕΔΔΗΕ

γ) τη σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας την οποία θα συνάψουν με το ΛΑΓΗΕ ΑΕ

δ) το έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ προς το ΛΑΓΗΕ ΑΕ, από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού με το δίκτυο ΧΤ (ημερομηνία της έναρξης πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας).

Τα εξαιρούμενα από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ πρόσωπα δεν καταχωρούνται στη μηχανογραφική εφαρμογή Μητρώο

– Έσοδα του ΟΑΕΕ αλλά σε φύλλο εργασίας του Excel ενός συγκεκριμένου Η/Υ του περ/κού τμήματος ως εξής:
1. Επώνυμο
2. Όνομα
3. Πατρώνυμο
4. Μητρώνυμο
5. ΑΜΚΑ
6. Αρ. Δελτίου Ταυτότητας
7. Μορφή επιχείρησης
8. Ισχύς σε kw της εγκατάστασης
9. Έδρα
10. Ημ/νία έκδοσης απαλλακτικής βεβαίωσης
11. Ημερομηνία έναρξης απαλλαγής
12. Ημερομηνία λήξης απαλλαγής.

Σε κάθε αίτημα για χορήγηση απαλλακτικής βεβαίωσης επαγγελματία δραστηριοποιούμενου με φωτοβολταϊκά συστήματα ελέγχεται η τυχόν ύπαρξη προηγούμενης εγγραφής του στο Excel.

Εάν διαπιστωθεί προσθήκη επιπλέον μονάδων στις ήδη υπάρχουσες που είναι καταχωρημένες εξετάζεται εκ νέου η υποχρέωση ή μη ασφάλισης στον ΟΑΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική ισχύ σε kw των εγκαταστάσεων.
Διάρκεια ισχύος απαλλακτικών βεβαιώσεων Στα πρόσωπα που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος μέχρι 20 kw χορηγείται οριστική απαλλακτική βεβαίωση.

Στους κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον για μία συνεχή πενταετία, αγρότες και στους συνταξιούχους του ΟΓΑ οι οποίοι είναι επαγγελματίες αγρότες για μία συνεχή πενταετία, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 100 kw η διάρκεια της α΄ χορηγούμενης απαλλακτικής βεβαίωσης λήγει με τη λήξη του ημερολογιακού έτους στο οποίο εκδόθηκε η βεβαίωση του ΚΕΠΠΥΕΛ.

Για κάθε επόμενο έτος μέχρι την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και μετά την πώληση αυτής χορηγείται απαλλακτική βεβαίωση, η ισχύς της οποίας λήγει κάθε φορά στο τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο εκδόθηκε η βεβαίωση του ΚΕΠΠΥΕΛ.

Τα περιφερειακά τμήματα του ΟΑΕΕ οφείλουν να παρακολουθούν τη λήξη των χορηγηθεισών απαλλακτικών βεβαιώσεων και να αναζητούν κατ’ έτος από τα προαναφερόμενα πρόσωπα την προσκόμιση βεβαίωσης ΚΕΠΠΥΕΛ.

Στα φυσικά πρόσωπα τα οποία εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 100 kw σύμφωνα με την εγκύκλιο που παρουσιάζει το δικαιολογητικά ,χορηγούνται απαλλακτικές βεβαιώσεις ετήσιας ισχύος μέχρι την ημερομηνία πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας. Από την ημερομηνία πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας χορηγείται απαλλακτική βεβαίωση ίσης διάρκειας με αυτήν της λήξης του επιδοτούμενου προγράμματος.

Μετά τη λήξη του προγράμματος επανελέγχεται η ασφαλιστική τους περίπτωση. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση βεβαιώσεων στις περιπτώσεις των υπαγομένων στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ προσώπων – Διαδικασία.

Για την έκδοση της προσωρινής βεβαίωσης για έναρξη στη ΔΟΥ απαιτείται η υποβολή και των εξής δικαιολογητικών:

 • Έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ στο οποίο διατυπώνεται η προσφορά σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού.
 • Αντίγραφα εκκαθαριστικών φόρου εισοδήματος τελευταίας διετίας (για τον έλεγχο τυχόν ύπαρξης άλλης δραστηριότητας).
 • Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι:

– Δεν ασκεί άλλη ασφαλιστέα στον ΟΑΕΕ δραστηριότητα.
– Δεν δραστηριοποιείται ατομικά και δεν συμμετέχει σε εταιρία οποιασδήποτε νομικής μορφής με σκοπό την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
– Θα προσκομίσει τη βεβαίωση έναρξης της ΔΟΥ.
– Όταν αρχίσει η πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας δεσμεύεται να υποβάλλει:
α) τη σύμβαση σύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας την οποία θα συνάψει με το ΔΕΔΔΗΕ
β) τη σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας την οποία θα συνάψει με ΛΑΓΗΕ ΑΕ
γ) το έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ προς το ΛΑΓΗΕ ΑΕ, από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού με το δίκτυο ΧΤ (ημερομηνία της έναρξης πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας).
– Μετά την παρέλευση έτους από την παραλαβή της απαλλακτικής βεβαίωσης υποχρεούται να ενημερώσει την υπηρεσία αν έχει γίνει ή όχι η έναρξη της πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας.
– Ενημερώθηκε ότι σε περίπτωση που δεν γνωρίσει στην Υπηρεσία μετά την παρέλευση του έτους εάν έχει γίνει ή όχι η έναρξη της πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, θα υπάγεται αυτεπάγγελτα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και θα εκδίδονται ταχυπληρωμές.

Μετά την προσκόμιση της βεβαίωσης έναρξης εργασιών στη ΔΟΥ εκδίδεται ετήσια απαλλακτική βεβαίωση λόγω μη έναρξης της πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας. Τα στοιχεία του ενδιαφερομένου καταχωρούνται στη μηχανογραφική εφαρμογή Μητρώο – Έσοδα ΟΑΕΕ και χορηγείται ΕΑΜ: με είδος εγγραφής 1 «αυτεπάγγελτη», με κωδικό διακοπής (εξαίρεσης) 41 και με ημερομηνία επανεγγραφής ένα έτος από την ημερομηνία εξαίρεσής του, θέτοντας ως ένδειξη στο επάγγελμα: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Φ».

Για την έκδοση κάθε επόμενης ετήσιας απαλλακτικής βεβαίωσης λόγω μη έναρξης της πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας υποβάλλονται:

 • Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει τη μη έναρξη πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προηγούμενου έτους από τα οποία θα εξακριβώνεται η μη έναρξη πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας. Ετήσιες απαλλακτικές βεβαιώσεις χορηγούνται στον επαγγελματία που πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής του στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ μέχρι την ημερομηνία έναρξης της πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Μετά την παρέλευση έτους από τη χορήγηση της απαλλακτικής βεβαίωσης και εφόσον δεν έχει ενημερωθεί η υπηρεσία, ο επαγγελματίας υπάγεται αυτεπάγγελτα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και εκδίδονται ταχυπληρωμές.

Διευκρινίζεται ότι για τα μέλη εταιριών η καταχώρησή τους στη μηχανογραφική εφαρμογή γίνεται με την ανακοίνωση της σύστασής τους.

Επισημαίνεται ότι δεν αναζητείται από τον ενδιαφερόμενο η προσκόμιση βεβαίωσης του ΔΕΔΔΗΕ από την οποία να προκύπτει η μη ενεργοποίηση της σύνδεσης, καθώς αρκεί η προαναφερθείσα Υπεύθυνη Δήλωση.

Η ακρίβεια του περιεχομένου της ελέγχεται από το αντίγραφο του εκκαθαριστικού, το οποίο αναζητείται ως δικαιολογητικό για την έκδοση κάθε επόμενης ετήσιας απαλλακτικής βεβαίωσης.

 • Μετά την προσκόμιση:

α) της σύμβασης σύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας την οποία θα συνάψει με το ΔΕΔΔΗΕ
β) της σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας την οποία θα συνάψει με ΛΑΓΗΕ ΑΕ
γ) του εγγράφου του ΔΕΔΔΗΕ προς το ΛΑΓΗΕ ΑΕ, από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού με το δίκτυο ΧΤ (ημερομηνία της έναρξης πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας), εκδίδεται η πράξη εγγραφής με ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης την ημερομηνία πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εγκύκλιος έχει εφαρμογή μόνο για τα πρόσωπα που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα και δεν εφαρμόζεται σε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται με άλλες μορφές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για τα οποία εξακολουθεί να ισχύει η 26/2012 εγκύκλιος της Διοίκησης.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Αιτήσεις έως 29/10 για 445 θέσεις ανέργων στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Προηγούμενο άρθρο
26 Προσλήψεις καθηγητών φυσικής αγωγής στο Δήμο Θέρμης
Μενού