Προσλήψεις καθηγητών φυσικής αγωγής στο Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 53

changeΟ Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την λειτουργία των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους για την περίοδο 2013-2014,με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 8 μηνών . Την πρόσληψη έξι (6) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την λειτουργία των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους για την περίοδο 2013-2014,με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 8 μηνών με τις εξής ειδικότητες:

  • 1 Π.Φ.Α με ειδικότητα Ρυθμική
  • 1 Π.Φ.Α με ειδικότητα Tae quon do
  • 1 Π.Φ.Α με ειδικότητα Τένις
  • 3 Π.Φ.Α με ειδικότητα Aerobic-Pilates-Ενδυνάμωση.
  • Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την υπ’αριθ. 26869/08-10-2013 απόφαση όπως εγκρίθηκε από τον Υφυπουργό Αθλητισμού I. Ανδριανό με θέμα «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους».

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πτυχιούχοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής Π.Ε με την ανάλογη ειδικότητα που ζητείται (Εάν δεν υπάρχει αντίστοιχη ειδικότητα θα προτιμηθούν αυτοί που κατέχουν διπλώματα σεμιναρίων ή αντίστοιχη εμπειρία ).
  • Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, δικαστική απαγόρευση,).
  • Οι ενδιαφερόμενοι να έχουν ηλικία έως 60 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς μαζί με την αίτηση τα παραπάνω δικαιολογητικά στο φορέα υλοποίησης .

1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή.
3. Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών τη αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
4. Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
7. Βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ ότι είναι άνεργος.
8. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία , όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λ.π) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
9. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

• Η υποβολή των αιτήσεων πρέπει να γίνει σε δεκαήμερη προθεσμία.
• Η υποβολή ένστασης από τους ενδιαφερόμενους στον φορέα, μπορεί να γίνει σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10 ημερολογιακών ) ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων στο κατάστημα της οικίας υπηρεσίας.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Πωλητές και πωλήτριες σε καταστήµατα ένδυσης και υπόδησης σε Σπάτα,Αγιο Στέφανο,Νέα Σµύρνη και Χαλάνδρι
Προηγούμενο άρθρο
8 εποχικοί στο Δήμο Ιάσμου, Νομού Ροδόπης
Μενού