2 θέσεις στη ∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αιγιαλείας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 62
JOD1Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας, που εδρεύει στο Αίγιο, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:
  • ∆Ε Εισπράκτορα 1 και
  • ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 1.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας (∆ΗΚΕΠΑ),
Νικολάου Πλαστήρα 19 Αίγιο,
Τ.Κ. 25100, απευθύνοντάς τη στο γραφείο του προέδρου,υπόψη κ. Κωνσταντίνου Κλάγκου,
τηλέφωνο. επικοινωνίας: 26910 68308.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
4 συµβάσεις έργου στο ∆ήµο Χίου
Προηγούμενο άρθρο
20 καθηγητές Μουσικής στο ∆ήµο Νέας Ιωνίας
Μενού