4 συµβάσεις έργου στο ∆ήµο Χίου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 100
ERGASIA (1)Ο ∆ήµος Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων για την υλοποίηση του συγχρηµατοδοτούµενου ευρωπαϊκού προγράµµατος στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη ∆οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας – ∆ηµιουργία Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυµάτων Βίας σε τοπικό επίπεδο στον άξονα προτεραιότητας 07», του Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» του ∆ήµου Χίου, που εδρεύει στη Χίο και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:
  • 1 ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού Χειριστή,
  • 1 ΠΕ Ψυχολόγου,
  • 1 ΠΕ Κοινωνιολόγου – Κοινωνικής Πολιτικής,
  • 1 ΠΕ Νοµικής.
∆ιεύθυνση: ∆ήµος Χίου,
∆ηµοκρατίας 2 – Χίος,
Τ.Κ. 821 00,
απευθύνοντάς τη στο Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού, της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
τηλέφωνα. επικοινωνίας: 2271350821, 2271350855 και 2271350817

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
4 Προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Αλεξανδρούπολη
Προηγούμενο άρθρο
2 θέσεις στη ∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αιγιαλείας
Μενού