30 Προσλήψεις γυμναστών στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 67

ergasiakes_allages1Ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη ανακοινώνει ότι θα προσλάβει για τη λειτουργία των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους στην επικράτεια του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη περίοδο 2013- 2014, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οχτώ (8) μήνες, συνολικό αριθμό τριάντα (30) ατόμων, γυμναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητες:

• Είκοσι πέντε (25) γυμναστές – στριες με γνώση και προϋπηρεσία σε προγράμματα της Γ.Γ.Α που να γνωρίζουν υποχρεωτικά ορθοσωμική, βάρη, aerobic, pilates, yoga και zumba (και όχι μεμονωμένα κάποιο από αυτά).
• Δύο (2) γυμναστές – στριες με ειδικότητα τένις,
• Ένας (1) γυμναστής – στρια με ειδικότητα tae Kwon Do
• Ένας (1) γυμναστής-στρια με ειδικότητα πινγκ-πονγκ
• Ένας (1) γυμναστή/τρια με ειδικότητα ειδική Αγωγή
Τα προγράμματα θα λειτουργήσουν την περίοδο Δεκέμβρης 2013 – Ιούνιος 2014.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αριθ.4843/1.2.2008 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 211/Β/08), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’αριθ. 34103/21-7-08 (ΦΕΚ 1525/Β/08) και την με αριθμό 94842/24.8.2011 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1945/Β/31.8.2011), και 6666/21.03.2013 (ΦΕΚ 828/Β/09-04-2013)και με την υπ.αριθ.26869-(ΦΕΚ Β 2527-08.10.2013) με θέμα: «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους »
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Πτυχιούχοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με την ανάλογη ειδικότητα, όπου ζητείται.
• Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 60 ετών.
• Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).
• Οι υποψήφιοι θα πρέπει με την υποβολή της αίτησής τους να καταθέτουν στον φορέα ωσύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο (α) Βιογραφικκό σημείωμα που να αναφέρει στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων , στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ. (β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή, (γ) Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής , ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα., (δ) Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας, (ε) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης .(ζ) Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας (η) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος (θ) Έγγραφα που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία (ι) Έγγραφα που να αποδεικνύουν πολυτεκνία ή μονογονεική οικογένεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Για την αξιολόγηση βασικό κριτήριο αξιολόγησης των υποψηφίων είναι η ανεργία.
Η μοριοδότηση θα γίνει σύμφωνα με το αντίστοιχο Οργανωτικό Πλαίσιο της Γ.Γ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’αριθ. 34103/21-7-08 (ΦΕΚ 1525/Β/08) και την με αριθμό 94842/24.8.2011 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1945/Β/31.8.2011), και 6666/21.03.2013(ΦΕΚ 828/Β/09-04-2013)και με την υπ.αριθ.26869-(ΦΕΚ Β 2527-08.10.2013) με θέμα: «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους ».
Για το ποσοστό 20% δεν προσμετρούνται μόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο.. για όλους τους υποψηφίους και θα ληφθεί υπόψη η εντοπιότητα των υποψηφίων.
ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά :
 • Αίτηση με έντυπο κριτηρίων επιλογής
 • Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρει στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων , στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή.
 • Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής , ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
 • Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος
 • Έγγραφα που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία
 • Έγγραφα που να αποδεικνύουν πολυτεκνία ή μονογονεική οικογένεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Όπου απαιτείται).
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται: . Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοιδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα (μόνο για άντρες) Ότι έχει εκπλήρωσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του ή έχει νόμιμη απαλλαγή και την αιτία απαλλαγής
Εάν επιλεγεί, θα απασχοληθεί σε όποια δημοτική ενότητα του Δήμου του υποδειχθεί (Δημοτικές Ενότητες Πανοράματος, Πυλαίας, Χορτιάτη, Φιλύρου, Ασβεστοχωρίου)
Ότι γνωρίζει και μπορεί να διδάξει το σύνολο των αντικειμένων ορθοσωμική, βάρη, aerobic, pilates, yoga και zumba (και όχι μεμονωμένα κάποιο από αυτά).
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η επιλογή των Π.Φ.Α. που θα εργαστούν γίνεται με το παρακάτω σύστημα κριτηρίων:
Τυπικά προσόντα:
Βασικό πτυχίο: βαθμός πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δυο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,3)
Μεταπτυχιακοί τίτλοι (Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών master:0,5 μονάδες -διδακτορικό : 1 μονάδα ) επισημαίνεται ότι θα γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δυο κατηγορίες μεταπτυχιακών και δεν θα γίνεται αθροιστική βαθμολόγησή τους.
Εμπειρία: ( Το ανώτατο όριο εμπειρίας θα είναι 60 μήνες .Για κάθε μήνα απασχόλησης στα ΠΑγΟ με μηνιαίο σύνολο ωρών 120 και άνω λαμβάνονται 0,08 μονάδες ενώ για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης με μηνιαίο σύνολο ωρών μικρότερο των 120 οι μονάδες θα υπολογίζονται αρ.μηνών Χ ώρες απασχόλησης το μήνα Χ 0,08 μονάδες / 120).
Πολυτεκνία ( βαθμολογείται με 2 μονάδες)
Ανήλικα τέκνα ( 0,3 μονάδες για τα δυο πρώτα ανήλικα τέκνα και 0,5 για το τρίτο ανήλικο τέκνο) .
Μονογονεική οικογένεια : ( 0,3 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του ). Λοιπά απαιτούμενα προσόντα
• Κύρια κατηγορία ειδίκευσης 1 μονάδα
• Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης 0,5 μονάδες (σε περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου τμήματος των ΑΕΙ λαμβάνονται υπόψη βεβαιώσεις σπουδών, ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή επιμορφώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο της ανακοίνωσης.)
Σημείωση:
Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ληφθούν υπόψη 🙁 ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα , η αξιολόγηση του υποψηφίου από τον φορέα) σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο. Προγράμματα που αφορούν ΑΜΕΑ
• Θα καταρτιστεί ξεχωριστή κατάσταση υποψηφίων και σε περίπτωση που δεν θα υπάρχουν υποψήφιοι με τη συγκεκριμένη ειδίκευση θα προσληφθούν ΠΦΑ με προϋπηρεσία ενός τουλάχιστον έτους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Για το ποσοστό 20% των θέσεων δεν προσμετρούνται μόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο. Οι Π.Φ.Α. προσλαμβάνονται και απασχολούνται στα Π.Α.γ.Ο., με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας μέχρι 8 μήνες.
Οικονομικοί Όροι Απασχόλησης.
I) Στα Π.Α.γ.Ο προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα άνεργοι Π.Φ.Α., με δικαίωμα να εργασθούν ως τη συμπλήρωση του αριθμού των 30 ωρών σε έναν ή περισσότερους φορείς.
II) Όσοι επιλέγονται να εργαστούν στα προγράμματα με τη διαδικασία τύπου 2 υπογράφουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας μέχρι 8 μήνες, με την Ειδική Γραμματείας Διατροφής και Άθλησης.
ΕΠΙΛΟΓΗ -ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστάθηκε με τις υπ. αριθ. 100/ 2012 και την 86/ 2013 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης.
Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της επιχείρησης στο Δημαρχείο Πυλαίας -Χορτιάτη.
Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών στα γραφεία της επιχείρησης, από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης
Διεύθυνση : Απ. Σαμανίδη 21
Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη
1ος όροφος, γραφεία ΚΕΠΑΠ,
τηλέφωνο επικοινωνίας 2313.301099,
κατά τις ώρες 09.00 έως 14.00, από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και έως την Δευτέρα 4/11/2013.
Η παρούσα δημοσιεύεται σε εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου Πυλαίας-Χορτιάτη και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
21 Προσλήψεις στο Δημοτικό Ωδείο Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης
Προηγούμενο άρθρο
25 Προσλήψεις στο δημοτικό κέντρο μουσικής και χορού Θεσσαλονίκης
Μενού