21 Προσλήψεις στο Δημοτικό Ωδείο Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 75

empregoΟ Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης ανακοινώνει την πρόσληψη εικοσιένα (21) ατόμων , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων του Δημοτικού Ωδείου της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. , που εδρεύει στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  1. Αίτηση.
  2. Βιογραφικό σημείωμα.
  3. Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχω κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).
  4. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών όπως απαιτείται από τα προσόντα ανά θέση.
  5. Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
  6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  7. Έγγραφα που αποδεικνύουν την εξειδικευμένη προϋπηρεσία όπως: βεβαιώσεις, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης.
  8. Έγγραφα που να αποδεικνύουν συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δράσεις (βεβαιώσεις σεμιναρίων κτλ), για την ειδικότητα που απαιτείται.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όλοι οι υποψήφιοι, που τηρούν τα απαραίτητα-κύρια προσόντα θα περάσουν από συνέντευξη, για τον χρονικό προσδιορισμό της οποίας θα ενημερωθούν τηλεφωνικά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:
Δημοσίευση της ανακοίνωσης Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού, εφόσον εκδίδονται.
Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές. Ανάρτηση της ανακοίνωσης να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (www.ampelokipi-menemeni.gr).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ:
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.)
28ης Οκτωβρίου 59, Αμπελόκηποι
Τ.Κ. 56123
απευθύνοντας την στο Δημοτικό Ωδείο
τηλέφωνο. επικοινωνίας: 2310 726668.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Συγκεκριμένα, υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 29/10/2013 έως 04/11/2013. Ώρες παραλαβής και υποδοχής αιτήσεων 09:00-13:00.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
20 Θέσεις εργασίας στο δήμο Καβάλας
Προηγούμενο άρθρο
30 Προσλήψεις γυμναστών στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη
Μενού