25 Προσλήψεις στο δημοτικό κέντρο μουσικής και χορού Θεσσαλονίκης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 68

XOROSΤο Δημοτικό κέντρο μουσικής και χορού Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά είκοσι (25) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Κέντρο Μουσικής και Χορού, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, με αντικείμενα την εκτέλεση των έργων: «Διδασκαλία Μουσικών Οργάνων και Μαθημάτων Χορού» συνολικής διάρκειας έως εννέα(9) μηνών.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και μέγιστη διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)
Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Κωνσταντίνου Καραμανλή 141,
ΤΚ 54249, Θεσσαλονίκη,
απευθύνοντάς την στο Δημοτικό Κέντρο Μουσικής και Χορού υπόψιν κ. Μακρυγιαννάκη (Για αιτήσεις μουσικών) και
υπόψιν κας Κορωναίου (Για αιτήσεις σχετικές με την σχολή Χορού).
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310311600.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μια μονο αίτηση για καθε αντικείμενο απασχόλησης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες(συγκεκριμένα απο Τρίτη 29-10-2013 εως Πέμπτη 7-11-2013 και ώρα 14:00).
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
30 Προσλήψεις γυμναστών στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη
Προηγούμενο άρθρο
6 Προσλήψεις στη δημοτική επιχείρηση Σερρών
Μενού