21 θέσεις μουσικών στο Δήμο Αμπελοκήπων- Μενεμένης- Αιτήσεις έως 4/11

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 55

αρχείο λήψης (3)Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) ανακοινώνει την πρόσληψη εικοσιένα (21) ατόμων , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων του Δημοτικού Ωδείου της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. , που εδρεύει στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Συγκεκριμένα για τις παρακάτω ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα:

 • ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΙΑΝΟΥ 2
 • ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟ Σ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ 1
 • ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ 2
 • ΤΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΙΑΝΟΥ 1
 • ΔΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΥΝΤΗ 1
 • ΔΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΙΑΝΟΥ 2
 • ΔΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ 1
 • ΔΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ 1
 • ΔΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ 1
 • ΔΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΦΛΑΟΥΤΟΥ 1
 • ΔΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟ Σ ΒΙΟΛΙΟΥ 1
 • ΔΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΚΙΘΑΡΑΣ 1
 • ΔΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟ Σ ΜΟΝΩΔΙΑΣ- ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ 1
 • ΔΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1
 • ΔΕ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ- ΝΤΡΑΜΣ 1
 • ΔΕ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ- ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1
 • ΔΕ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ- ΑΡΜΟΝΙΟ 1
 • ΥΕ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ- ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχω κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).
4. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών όπως απαιτείται από τα προσόντα ανά θέση.
5. Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7. Έγγραφα που αποδεικνύουν την εξειδικευμένη προϋπηρεσία όπως: βεβαιώσεις, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης.
8. Έγγραφα που να αποδεικνύουν συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δράσεις (βεβαιώσεις σεμιναρίων κτλ), για την ειδικότητα που απαιτείται.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), 28ης Οκτωβρίου 59, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 56123, απευθύνοντας την στο Δημοτικό Ωδείο (τηλ. επικοινωνίας:2310 726668). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ημέρες. Συγκεκριμένα, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 29/10/2013 έως 04/11/2013. Ώρες παραλαβής και υποδοχής αιτήσεων 09:00-13:00.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
6 θέσεις εργασίας ΔΕΔΔΗΕ νήσου Κω
Προηγούμενο άρθρο
10 θέσεις στα παιδικά χωριά SOS
Μενού