ΕΛΤΑ: 244 άτομα προσωπικό µε σύμβαση εργασίας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 46

JBlogoΤα Ελληνικά Ταχυδροµεία, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διακόσια σαράντα τέσσερα (244) άτοµα ∆Ε ∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ, για χρονικό διάστηµα οκτώ (8) µηνών, µερικής απασχόλησης, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών στις Υπηρεσιακές Λειτουργίες ΕΛΤΑ Αθήνας και Πειραιά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

• Ηλικία : Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.
• Κύρια προσόντα:

1. οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής, ή άλλο ισότιµο τίτλο σχολικής µονάδας της αλλοδαπής , ανεξαρτήτως ειδικότητας.

2. Άδεια οδήγησης µοτοσικλέτας κατηγορίας Α (σταδιακής πρόσβασης), εκτός του
µοτοποδηλάτου, η οποία να είναι σε ισχύ.

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα, θα καλυφθούν από υποψηφίους µε το ανωτέρω κύριο προσόν µε αριθµ. 1 και ερασιτεχνική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, η οποία να είναι σε ισχύ.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλλουν από 06-11-2013 έως 15 -11-2013:

α. είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, στην ακόλουθη διεύθυνση: Κουµουνδούρου 29 ΑΘΗΝΑ(όπισθεν Εθνικού Θεάτρου) 5ος όροφος, ώρες υποβολής 08.30-13.30 (τηλ. επικοινωνίας 210 3353859 ,210 3353698) .
β. είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στην ακόλουθη ∆ιεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α. Ε.
Κεντρική Υπηρεσία
∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού
Τµήµα Προσλήψεων
Απελλού 1
101 88 ΑΘΗΝΑ (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 7 /2013)
τηλέφωνα. επικοινωνίας: 210 3353228 και 3353487
Τα κριτήρια κατάταξης, τα λοιπά δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόµενοι, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτοµερώς στην 112/1085/311.31/03-10-2013 Ανακοίνωση, η οποία θα είναι αναρτηµένη στην ανωτέρω ∆ιεύθυνση και στις Υπηρεσιακές Λειτουργίες όπου θα γίνουν οι προσλήψεις, καθώς και στον δικτυακό τόπο του ΕΛΤΑ (www.elta.gr).
Αναπόσπαστο τµήµα της εν λόγω ανακοίνωσης αποτελεί και το “Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων Εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)” µε σήµανση έκδοσης “27-09-2013” το οποίο περιλαµβάνει επισηµάνσεις για τα προσόντα, τα βαθµολογούµενα κριτήρια, τα δικαιολογητικά και την κατάταξη.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτηµα αυτό, µέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα µέσω της ίδιας διαδροµής που ακολουθείται για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα – Έντυπα αιτήσεων – ∆ιαγωνισµών φορέων – Εποχικού (ΣΟΧ) .

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανακοινώνει ο Δήμος Πύργου
Προηγούμενο άρθρο
Πρόσκληση ενδιαδέροντος για θέσεις καθαριστριών και καθαριστών
Μενού