Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανακοινώνει ο Δήμος Πύργου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 50

jobs (1)Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως δύο (2) μήνες, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων για την άμεση και εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας και των Δημοτικών Ενοτήτων & Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Πύργου και συγκεκριμένα τις εξής ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο: ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Νηπιαγωγοί

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών ή
 • Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή
 • Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή
 • Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή
 • Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην
 • Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή
 • Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγού Προσχολικής
 • Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ
 • ή το ομώνυμο πτυχίο
 • ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ
 • ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής
 • ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Β) Γνώση Η/Υ. 2 2Μ 4/11/13 – 3/1/14
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 • Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή
 • Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
 • Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ
 • ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής
 • ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής
 • ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
 • ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ
 • ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής
 • ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2 2Μ 4/11/13 – 3/1/14
ΜΑΓΕΙΡΩΝ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας
 • Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή
 • αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού
 • Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή
 • Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου
 • ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου
 • ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983
 • ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής
 • ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του τμήματος του β.δ 151/1971 (ΦΕΚ 52Α’) Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ’ Γυμνασίου.ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα).

Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα 2 2Μ 4/11/13 – 3/1/14 ΑΔΑ: ΒΛΛΜΩ179ΜΣ ανωτέρω προσόντα)
 • Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου)
 • ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970
 • ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
 • Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής
 • ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι από 18 έως 65 ετών. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ,
Τ.Κ. 27 100 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ,
Τηλέφωνο επικοινωνίας. 26213-62632 Αρμόδιος υπάλληλος: ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ,
εντός προθεσμίας έως 1/11/2013 που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και των Τοπικών Κοινοτήτων.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
4 Προσλήψεις στη δημοτική επιχείρηση Γορτυνίας
Προηγούμενο άρθρο
ΕΛΤΑ: 244 άτομα προσωπικό µε σύμβαση εργασίας
Μενού