5 θέσεις στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 43

aenΓια να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2013 – 2014 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου,, επαναπροκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, ανά ειδικότητα και ενδεικτικό ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί με γνώμονα τον αριθμό των σπουδαστών που θα φοιτήσουν.

Οι προκηρυσσόμενες ειδικότητες είναι οι εξής

 1. Μέχρι τρία (03) άτομα ειδικότητας Πλοιάρχου Α’ τάξης Ε.Ν , για τα Ναυτικά Μαθήματα.
 2. Μέχρι δύο (02) άτομα ειδικότητας Πλοιάρχου Α’ ή Β’ Τάξης Ε.Ν για τα Ναυτικά Μαθήματα. (Εργαστηριακοί συνεργάτες ναυτικών μαθημάτων)

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην πρόσληψη μέρους του αριθμού προσωπικού που επαναπροκηρύσσεται, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον αυτό αιτιολογείται στο πρακτικό του οικείου Συμβουλίου ΑΕΝ , χωρίς αυτό να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση από τους υποψηφίους.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Τα ελάχιστα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για πρόσληψη, είναι τα ακόλουθα :

1.Για τους Επιστημονικούς συνεργάτες : Ναυτικών Μαθημάτων :

 • Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής.
 • Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό δίπλωμα συναφούς με τη θέση που προκηρύσσεται αντικειμένου ειδικότητας (σύμφωνα με την παρ. Ε(ε) της παρούσας).
 • Κατάλληλο Πιστοποιητικό ή Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού Α΄ τάξης ΕΝ.
 • Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία, ενός έτους μετά την απόκτηση του διπλώματος Α΄ τάξης σε καθήκοντα Πλοιάρχου με δίπλωμα Α΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Συνεκτιμάται η συγγραφική δραστηριότητα και η προϋπηρεσία στη ναυτική εκπαίδευση.

2 . Για τους Εργαστηριακούς συνεργάτες: Ναυτικών μαθημάτων:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής .
 • Κατάλληλο Πιστοποιητικό ή Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού τουλάχιστον Β΄ τάξης.
 • Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία, τουλάχιστον ενός έτους, μετά την απόκτηση του διπλώματος Β’ τάξης.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Συνεκτιμάται συγγραφική δραστηριότητα, καθώς και εκπαιδευτική προϋπηρεσία στη ναυτική εκπαίδευση.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης, στον τύπο ή στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (Αναζήτηση: Ανά είδος απόφασης/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ), ήτοι την 11/ 11/ 2013, ημέρα Δευτέρα.

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ή αποστέλλονται «ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS» στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου ταχυδρομική διεύθυνση: ΒΑΘΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ταχ. Κώδικας 48100 (Για το εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβάνεται υπόψη είτε ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε, εάν υποβλήθηκε στη Γραμματεία της Ακαδημίας, είτε η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS, εάν εστάλη ταχυδρομικά).

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
2 ημερήσιοι φύλακες στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου
Προηγούμενο άρθρο
4 θέσεις εργασίας προκηρύσσει ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. Αττικής
Μενού