2 μουσικοί στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 31

1Η Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων – Μουσικών Π.Ε.

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)»δικαιολογητικά, καθώς και ένα σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Οδός Βεροίας-Δημοτικό Κολυμβητήριο, Τ.Κ. 59300, απευθύνοντάς την στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας, υπόψιν κ. Πηνελόπης Δακοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2333053450-2333053452).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 06/11/2013 έως και 15/11/2013 (δέκα (10) ημέρες υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Υποτροφίες του ΟΠΑΠ για σπουδές στο London School of Economics
Προηγούμενο άρθρο
2 θέσεις στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου
Μενού