Πρόσκλησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Experts Professional Training Programme -NEPT)

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 47

88Σας ενημερώνουμε ότι, όπως μας γνωστοποιήθηκε με έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α.), σε εφαρμογή του Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Experts Professional Training Programme –NEPT) διατίθεται στη χώρα μας, για την πρώτη περίοδο του έτους 2014 (Μάρτιος 2014), 1 θέση ασκούμενου Εθνικού Εμπειρογνώμονα σε Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατηγορίας AD (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης).
Ο υποψήφιος, μετά την επιλογή του, θα αποσπαστεί κατά τις κείμενες διατάξεις (ν.3320/2005) σε υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οποία έχει επιλεχθεί για χρονικό διάστημα τριών έως πέντε μηνών, με έναρξη είτε την 1η Μαρτίου είτε την 16η Μαρτίου 2014.

Κριτήρια συμμετοχής στο Πρόγραμμα
Οι αποσπώμενοι θα πρέπει να είναι δημόσιοι υπάλληλοι οποιασδήποτε υπηρεσίας,
συμπεριλαμβανομένων των Ο.Τ.Α. όλων των βαθμών ή υπάλληλοι διεθνών οργανισμών, πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων ή οργανισμών που υπάγονται στο δημόσιο τομέα, με την προϋπόθεση να μπορούν να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν.3320/2005, και να διαθέτουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για τις θέσεις για τις οποίες υποβάλλουν αίτηση.
Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν ήδη εργαστεί (με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση) ή να έχουν διανύσει περίοδο άσκησης σε οποιοδήποτε Ευρωπαϊκό Όργανο.
Τέλος, οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα τουλάχιστον δύο γλώσσες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (από τις οποίες μία τουλάχιστον θα πρέπει να είναι η Αγγλική, η Γαλλική ή η Γερμανική γλώσσα).
Συνιστάται, οι υποψήφιοι να εξετάσουν προσεκτικά τις αρμοδιότητες, τις πολιτικές και το έργο των διαφόρων Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: http://ec.europa.eu/about/ds_en.htm προκειμένου να συμπληρώσουν την αίτηση, σύμφωνα με τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα και τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS), για τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (COMM), για το Γραφείο Υποδομών και Λογιστικής Υποστήριξης (ΟΙΒ), για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών (SANCO) θα πρέπει να συμβουλευτούν το επισυναπτόμενο σχετικό έντυπο πληροφοριών.
Διαδικασία 
Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική φόρμα αίτησης και το βιογραφικό σημείωμα, τα οποία επισυνάπτονται συνημμένα, και τα υποβάλλουν στη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού της υπηρεσίας τους.
Με δεδομένο τον περιορισμένο αριθμό των θέσεων που διατίθενται για Εκπαιδευόμενους Εθνικούς Εμπειρογνώμονες από τη χώρα μας, η κάθε κεντρική υπηρεσία καλείται να προωθήσει μία μόνο υποψηφιότητα από το σύνολο των αιτήσεων που θα υποβληθούν, αφού προηγουμένως εξετάσει:
– τη συνδρομή των προϋποθέσεων συμμετοχής των υποψηφίων στο πρόγραμμα
– το γενικότερο πλαίσιο εκπαιδευτικών αναγκών της υπηρεσίας και τον σχετικό σχεδιασμό, ΑΔΑ: ΒΛ1ΠΧ-Ω1Ζ 3
– το γενικότερο πλαίσιο συνεργασίας της με υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και
– τις υπηρεσιακές της ανάγκες και τις δυνατότητες του προϋπολογισμού τηςΟ πλήρης φάκελος της υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Την αίτηση του υποψηφίου
2. Το βιογραφικό του υποψηφίου σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα
3. Διαβιβαστικό έγγραφο της υπηρεσίας στο οποίο να δηλώνεται η κατ’ αρχήν συναίνεση της υπηρεσίας στην υποψηφιότητα και η δυνατότητά της να καλύψει το κόστος που προκαλεί η επιλογή του υποψηφίου, ο συσχετισμός της υποψηφιότητας με τις εκπαιδευτικές ανάγκες της υπηρεσίας και τέλος η σχέση της υποψηφιότητας με τις ασκούμενες ευρωπαϊκές πολιτικές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.Σημειώνεται ότι το κόστος μισθοδοσίας των ασκουμένων καθώς και κάθε άλλο κόστος (π.χ. ποσοστό επιδόματος αλλοδαπής, κόστος μετακίνησης) καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την οικεία υπηρεσία του κράτους μέλους. Η ανωτέρω δηλωθείσα πρόθεση της υπηρεσίας αφορά στη διάθεση των σχετικών πιστώσεων από τον προϋπολογισμό της και δεν δεσμεύει σε καμία περίπτωση το αποφασίζον όργανο, σχετικά με την απόσπαση ή μη του επιλεγέντος υπαλλήλου.Οι σχετικοί φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να σταλούν μέσω της υπηρεσίας προέλευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: grammateia@ydmed.gov.gr της υπηρεσία μας, μέχρι και την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013, ώστε να τύχουν της σχετικής επεξεργασίας και να διαβιβαστούν εμπρόθεσμα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της Μόνιμης Αντιπροσωπείας μας στην Ε.Ε.
Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι οι υπηρεσίες θα πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά την εξέταση και προώθηση των υποψηφιοτήτων, έτσι ώστε μετά την τελική επιλογή των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρξουν οι κατά το δυνατόν λιγότερες ακυρώσεις συμμετοχής για λόγους που αφορούν είτε στην υπηρεσία είτε στον επιλεγέντα υπάλληλο.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων, των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών και των φορέων παρακαλούνται να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα εγκύκλιο σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς.

Επίσης, παρακαλούνται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα σε όλους τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.

Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι για τις θέσεις του εν λόγω προγράμματος, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Δείτε τις 28.000 θέσεις εργασίας με 5μηνες συμβάσεις
Προηγούμενο άρθρο
ΟΑΕΔ: Πρόσκληση διαγωνισμού στην Άλιμο
Μενού