Μία θέση οικονομικού στο Δήμο Ζαγοράς- Μουρεσίου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 56

Εικόνα1Ο Δήμος Ζαγοράς- Μουρεσίου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την υλοποίηση της Πράξης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες σε Δήμους της Μαγνησίας» για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση  με τίτλο: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες σε Δήμους της Μαγνησίας». Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί, ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:

1 ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικού

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου, Άγιος Γεώργιος, Τ.Κ. 37001, Ζαγορά Ν. Μαγνησίας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κας Γάκη Σπυριδούλας, (τηλ. επικοινωνίας: 2426.350.115).

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
6 νηπιαγωγοί στο Δήμο Γλυφάδας
Προηγούμενο άρθρο
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «med school» από το Δήμο Θεσσαλονίκης
Μενού