14 θέσεις Βρεφονηπιοκόμων στο Δήμο Κορυδαλλού

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 76

277020_150429445035955_3628507_nΤην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κορυδαλλού, που εδρεύει στον Κορυδαλλό και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Διεύθυνση Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου  Κορυδαλλού, Σολωμού και Χειμάρρας 2-4, Τ.Κ. 181 21 Κορυδαλλός, απευθύνοντας την υπόψιν κας Κ. Κουτσούκου (τηλ. επικοινωνίας: 210.4946113).  Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα Παραρτήματα των Βρεφονηπιακών Σταθμών του δήμου Κορυδαλλού και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Κορυδαλλού, εφόσον η  ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 12 Νοεμβριου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

  • Στην υπηρεσία, στην ανωτέρω διεύθυνση
  • Στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων ->Εποχικού (ΣΟΧ)
  • Στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι ->Ανεξάρτητες και άλλες αρχές -> ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ).

Για περισσότερες πληροφορίες και για ολόκληρη την προκήρυξη, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Δήμου Κορυδαλλού http://www.korydallos.gr και ακολουθείστε την παρακάτω διαδρομή: Εφημερίδα της Υπηρεσίας -> Προσλήψεις – Διαγωνισμοί.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
18 θέσεις εργασίας στον Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. Δήμου Θεσσαλονίκης
Προηγούμενο άρθρο
16 θέσεις εργασίας στο Δήμο Βέροιας
Μενού