30 άτομα στο Δήμο Κομοτηνής

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 225

tn_ανακυκλωση(1)Ο Δήμος Κομοτηνής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη ανταποδοτικών αναγκών του Τμήματος Καθαριότητας, Αποκομιδής και Ανακύκλωσης του Δήμου Κομοτηνής, που εδρεύει στην ΚομοτηνήΣυγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

  • ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2
  • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΟΜΑΔΑΣ Ι΄ ΤΑΞΗΣ Δ΄ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΜΑΔΑΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ Γ΄ 1
  • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3
  • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ) 22
  • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ (ΤΑΦΗΣ ΕΚΤΑΦΗΣ ΝΕΚΡΩΝ) 2

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημαρχείο Κομοτηνής Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 – 69100 Κομοτηνή, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κ. Αναστασίας Καραφωτίου (τηλ. επικοινωνίας: 2531352443) έως 8.11.2013.

Πηγή : Diorismos.GR

Μενού