30 Πτυχιούχοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 53

αρχείο λήψηςΗ Κοινωφελής δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης  (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) ανακοινώνει την πρόσληψη τριάντα (30) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2013-2014.Οι 30 θέσεις αφορούν τις εξής ειδικότητες:

Χωρίς τίτλο333

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 60 ετών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά: Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση – έντυπο με κριτήρια επιλογής
  2. Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α. ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από την Ελλάδα.
  3. Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  5. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
  6. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως: βεβαιώσεις, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας
  7. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα της ΓΓΑ, ή επιμόρφωση µέσω σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ.
  8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι: Α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή, ότι θα απασχοληθεί σε οποιαδήποτε Δημοτική ενότητα (Δημοτικές ενότητες Αμπελοκήπων, Μενεμένης),σύμφωνα με το ωράριο που θα μου υποδειχθεί. Β) ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).
  9. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος
  10. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη από την ιστοσελίδα του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης (www.ampelokipi-menemeni.gr) και να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης  (Διεύθυνση: 2 8 η ς Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 5 7 , Α μ π ε λ ό κ η π ο ι , ε ν τ ό ς Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Σ τ α δ ί ο υ « Κ . Καραμανλής», τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 725775, από 7-11-2013 και για (10) δέκα ημέρες έως και 18-11-2013 , κατά τις ώρες 8:30΄- 13:30΄.

 

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Πρόσληψη 57 ατόμων στο Δήμο Δέλτα
Προηγούμενο άρθρο
6 νηπιαγωγοί στο Δήμο Γλυφάδας
Μενού