Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή προσκαλεί ενδιαφερόμενους να παράσχουν έργο

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 344

services2Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) κατ” εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 28/Α’/1994), όπως ισχύει, στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Εξειδικευμένων Πολιτικών και Πρακτικών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ενδυνάμωσης του Κοινωνικού Διαλόγου και Υποστήριξης των Κοινωνικών Εταίρων με στόχο τις Καινοτόμες Προτάσεις Πολιτικής για το ζήτημα της Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης στην Ελλάδα» με κωδ. ΟΠΣ 339881 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό και Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών (ΣΑΕ 251-8), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να παράσχουν έργο μετά από διαδικασία αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων, τίτλων σπουδών, λοιπών δικαιολογητικών καθώς και ενδεχομένως των ίδιων των υποψηφίων, με σύμβαση μίσθωσης έργου, ως εξής:

Κωδικός Θέσης Α: Έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, σε θέματα τεχνολογίας και επικοινωνιών, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, πληροφορικής και επικοινωνιών

Κωδικός Θέσης Β: Δύο (2) εξωτερικούς συνεργάτες, σε θέματα μεταφοράς τεχνογνωσίας, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, οικονομικής κατεύθυνσης
Κωδικός Θέσης Γ: Έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, σε θέματα μεταφοράς τεχνογνωσίας, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, πολιτικών επιστημών
Κωδικός Θέσης Δ: Έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, νομικός σύμβουλος έργου, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, νομικών επιστημών
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κωδικό θέσης Δ
Αίτηση για κωδικό θέσης Δ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν το αργότερο μέχρι τις 27/11/2013 και ώρα 12:00, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδας (ΟΚΕ)

Αμβροσίου Φραντζή 9, 11743 Αθήνα,
τηλ: 210-9249510, Fax: 210-9249515,
Πληροφορίες : κ. Γεώργιος Γκόγκας, e-mail: ggogas@scadoke.ondsl.gr,
Διαδίκτυο http://www.oke.gr, στον 4ο όροφο,

τα εξής δικαιολογητικά:
  • Αίτηση
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Πιστοποιητικά Σπουδών
  • Άλλο πρόσθετο αποδεικτικό στοιχείο σχετικά με τις παραπάνω γνώσεις και επαγγελματικές εμπειρίες (πρωτότυπα ή επικυρωμένα νόμιμα φωτοαντίγραφα εφόσον υφίστανται).
  • Υπεύθυνη Δήλωση περί ακρίβειας και αλήθειας του περιεχομένου των υποβληθέντων στοιχείων του φακέλου της αίτησης του εκάστοτε υποψηφίου.
Μενού