Μέχρι το τέλος του χρόνου θα γίνουν 453 προσλήψεις γιατρών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 71

BΣτην πρόσληψη 453 γιατρών θα προχωρήσουν τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) µέχρι τέλος του έτους όπως δήλωσε ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννης Βρούτσης σε εκδήλωση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Συγκεκριµένα, ο υπουργός δήλωσε: «Με την πρόσληψη 453 ακόµη γιατρών µέχρι τέλους του χρόνου, η συνολική ιατρική δύναµη των ΚΕΠΑ φτάνει τα 1.998 άτοµα και τα θετικά αποτελέσµατα αυτής της εξέλιξης θα φανούν πολύ σύντοµα».
ΕιδικότητεςΣύµφωνα µε τις πρώτες πληροφορίες, οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι ψυχίατροι, νευρολόγοι και καρδιολόγοι για ένταξη στο Ειδικό Σώµα Ιατρών Υγειονοµικών Επιτροπών Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Όσοι προσληφθούν θα υπογράψουν συµβάσεις δωδεκάµηνης διάρκειας. Οι ενδιαφερόµενοι γιατροί θα πρέπει να έχουν πτυχίο ανώτατης γιατρικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο της αλλοδαπής και άδεια άσκησης επαγγέλµατος.
Οι άντρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές και να µην είναι ανυπότακτοι ή να µην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία µε τελεσίδικη απόφαση και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.Για τη σύναψη των σχετικών συµβάσεων δεν θα πρέπει να έχουν επιβληθεί ή να εκκρεµούν σε βάρος των γιατρών πειθαρχικές ή ποινικές διώξεις. Μετά τον έλεγχο των προϋποθέσεων συµµετοχής και τη µοριοδότηση, η οποία θα πραγµατοποιηθεί από πενταµελή επιτροπή αξιολόγησης, θα γίνει κατάταξη των αιτούντων µε βάση το άθροισµα των µορίων.
Μεταξύ των ισοβαθµούντων θα γίνεται κλήρωση.
Αρχικά θα επιλεγούν οι πρώτοι ανά ειδικότητα και περιοχή και θα δηµιουργηθεί λίστα επιλαχόντων (σύµφωνα µε τη σειρά κατάταξής τους) από την οποία θα αντλούνται γιατροί ανάλογα µε τις ανάγκες του Ιδρύµατος.
Οι γιατροί θα κληθούν να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά εκπαιδευτικό σεµινάριο και θα ενταχθούν στη δύναµη των γιατρών του Ειδικού Σώµατος κατόπιν αξιολόγησης από ειδική επιτροπή.
 Πηγή: Έθνος- ένθετο εργασία
Μενού