Ο Δήμος Νότιου Πηλίου ανακοινώνει 30 θέσεις εργασίας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 53

JBlogoΟ Δήμος Νοτίου Πηλίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Νοτίου Πηλίου που εδρεύει στην Αργαλαστή Πηλίου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 20 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας
  • 4 ΔΕ Οδηγοί Αυτοκινήτων Απορ. (Χωρίς Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου)
  • 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Εκσκαφέας-Φορτωτής) (Ομάδας Β΄ Τάξης Δ΄)
  • 3 ΔΕ Ηλεκτρολόγων φωτισμού
  • 1 ΔΕ Τεχνικού Οχημάτων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Αργαλαστή Τ.Κ.37006, Μαγνησία

απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Νοτίου Πηλίου

υπόψιν κας Σγαρδώνη Αθανασίας

τηλέφωνα επικοινωνίας: 2423055659 &54525

Πηγή : .e-dimosio.gr

Μενού