Ο Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ατόμου Φυσικής Αγωγής

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 229
agwghΟ Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Κ.Ε.∆Η.ΖΑ.Μ.) του Ζαγοράς-Μουρεσίου, ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόµου  Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής µε ωριαία αποζηµίωση και µέγιστη χρονική διάρκεια έως 8 µήνες και συγκεκριµένα την παρακάτω ειδικότητα, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των προγραµµάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2013-2014. 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής Τ.Ε.Φ.Α.Α.

2. Να έχουν τα προσόντα πρόσληψης και να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 22 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική απαγόρευση).

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Σύµφωνα µε τα Π.Α.γ.Ο. που είναι προς έγκριση από τη ΓΓΑ για το ∆ήµο Ζαγοράς – Μουρεσίου πρόσθετα προσόντα αποτελούν τα εξής:

1. Πτυχίο οµαδικών προγραµµάτων άσκησης Aerobic, Pilates ή Personal training.
2. Γνώση της επιστήµης της ψυχοκινητικής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόµενοι Π.Φ.Α που επιθυµούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν αίτηση στο φορέα υλοποίησης. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:

1. Βιογραφικό σηµείωµα

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή.

3. Επικυρωµένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, µεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώµατος ή ισότιµου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένου στην Ελλάδα.

4. Επικυρωµένη φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

6. Βεβαίωση του ∆ήµου περί µόνιµης κατοικίας.

7. Βεβαίωση του ΟΑΕ∆ περί ανεργίας

8. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως : βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (µισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α ή άλλων ασφαλιστικών ταµείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρηµένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σηµείωµα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

9. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα µονογονεϊκής οικογένειας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά, πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωµένα φωτοαντίγραφα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

1. Βασικό κριτήριο κατάταξης είναι η ανεργία.
Η ανεργία αποδεικνύεται µε σχετική βεβαίωση από το αρµόδιο γραφείο του ΟΑΕ∆.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθµός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειµένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση του Π.Α.γ.Ο., ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α. οι οποίοι δεν είναι άνεργοι.
Η πρόσληψη αυτών γίνεται µε βάση την κατάταξη τους σε πίνακα σύµφωνα µε τη µοριοδότηση που περιγράφεται στο Οργανωτικό Πλαίσιο. Ως εκ τούτου, συντάσσονται πίνακες υποψηφίων µη λαµβάνοντας υπόψη τον περιορισµό της ανεργίας και στη συνέχεια και της εντοπιότητας.

2. Τυπικά Προσόντα 

Βασικό Πτυχίο: Βαθµός Πτυχίου (οι µονάδες του βαθµού του τίτλου σπουδών µε δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται µε τον αριθµό 0,3).

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 0,5 µονάδες. ∆ιδακτορικό: 1 µονάδα.

Επισήµανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά από τις δύο κατηγορίες µεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός µόνο από την ίδια κατηγορία αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθµολόγηση τους.

3. Εµπειρία 

Ο υποψήφιος λαµβάνει µονάδες από την εµπειρία µε ανώτατο όριο τους εξήντα (60) µήνες. Για κάθε µήνα απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. µε µηνιαίο σύνολο ωρών 120 και άνω λαµβάνονται 0,08 µονάδες. Για κάθε µήνα αποδεδειγµένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. µε µηνιαίο σύνολο ωρών µικρότερο των 120, οι µονάδες που λαµβάνονται υπολογίζονται ως εξής: αρ. µηνών Χ ώρες απασχόλησης το µήνα Χ 0,08 µονάδες / 120.

4. Λοιπά βαθµολογούµενα κριτήρια Πολυτεκνία 

Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθµολογείται µε 2 µονάδες. Ανήλικα τέκνα

Ο υποψήφιος βαθµολογείται 0,3 µονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα του και 0,5 µονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο.
Γονέας µονογονεϊκής οικογένειας (άρθρο 29 παρ. 6 ν.3838/2010). Ο γονέας µονογονεϊκής οικογένειας βαθµολογείται µε πενήντα (0,3) µονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του.
Επισήµανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθµολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.

5. Λοιπά απαιτούµενα προσόντα

Στην περίπτωση που απαιτούνται από την ανακοίνωση και άλλα (τυπικά ή / και τυχόν πρόσθετα) προσόντα αυτά βαθµολογούνται ως εξής:
Κύρια κατηγορία ειδίκευσης 1 µονάδα. ∆ευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης 0,5 µονάδες.
Στην περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται στο πρόγραµµα σπουδών του αντίστοιχου τµήµατος των Α.Ε.Ι., λαµβάνονται υπόψη βεβαιώσεις σπουδών ή εκπαιδευτικών σεµιναρίων ή επιµορφώσεων στο συγκεκριµένο αντικείµενο της ανακοίνωσης.

Σε περίπτωση ισοβαθµίας λαµβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριµένο πρόγραµµα).

Οι Π.Φ.Α. προσλαµβάνονται και απασχολούνται στα Π.Α.γ.Ο., µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας µέχρι 8 µήνες.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

• Στα Π.Α.γ.Ο προσλαµβάνονται κατά προτεραιότητα άνεργοι Π.Φ.Α., µε δικαίωµα να εργασθούν ως τη συµπλήρωση του αριθµού των 30 ωρών ανά εβδοµάδα σε έναν ή περισσότερους φορείς.

• Όσοι επιλέγονται για να εργαστούν στα Π.Α.γ.Ο. υπογράφουν σύµβαση εργασίας µε το φορέα υλοποίησης του προγράµµατος, στο οποίο καθορίζεται η ωριαία αποζηµίωση, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας και η οποία θα χρηµατοδοτείται από την Γ.Γ.Α., µε το ποσό των 6,35 ευρώ (µεικτές αποδοχές).

Οι προσληφθέντες Καθηγητές Φυσικής Αγωγής είναι υποχρεωµένοι να τηρούν τους όρους και τους κανονισµούς της σύµβασης καθώς και τα προγράµµατα που θα συντάξουν οι αρµόδιοι όσον αφορά στην κάλυψη ωρών, το είδος των προγραµµάτων που θα ανατεθούν παρέχοντας στον Ο.Π.Α.Κ.∆.Α. το δικαίωµα κλήσης του επόµενου στον πίνακα µοριοποίησης, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν τα ωρολόγια προγράµµατα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υπηρεσία στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων θα είναι τα γραφεία της
Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου στην ακόλουθη διεύθυνση :

Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου (Κ.Ε.∆Η.ΖΑ.Μ.),
Ζαγορά , Τ.Κ. 37001,
τηλέφωνα επικοινωνίας 24260-23708
Οι ηµέρες κατάθεσης των αιτήσεων είναι ∆ευτέρα – Παρασκευή και ώρες 8:00-14:00.

Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο κατάστηµα της οικείας υπηρεσίας (Κ.Ε.∆Η.ΖΑ.Μ.) στο κατάστηµα του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου και στο κατάστηµα της ∆ηµοτικής Ενότητας Μουρεσίου.
Η περίληψη της ανακοίνωσης θα δηµοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες της έδρας του Νοµού εφόσον εκδίδονται.

Η προθεσµία µέσα στην οποία θα µπορούν να υποβληθούν οι αιτήσεις θα είναι για διάστηµα δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από 8-11-2013 έως 21-11-2013.
Τα κριτήρια επιλογής, ο καθορισµός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων και οι υποβολές ενστάσεων θα γίνουν σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην υπ’ αριθµ. 26869/1-10-2013 απόφαση Υφυπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού (ΦΕΚ 2527/Β/08- 10-2013) µε Α∆Α : ΒΛΛΚΓ-39Η.
Μενού