Ο Δήμος Φαρκαδόνας ανακοινώνει 2 θέσεις εργασίας προϊσταμένων Διευθύνσεων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 43

empregoΗ δημοτική επιχείρηση της Φαρκαδόνας ανακοινώνει την Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων. 

Αναλυτικότερα, προκηρύσσει, την πλήρωση των κάτωθι θέσεων Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων του ∆ήµου Φαρκαδόνας:

  • ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και
  • Οικονοµικών Υπηρεσιών

∆ικαίωµα υποψηφιότητας έχουν υπάλληλοι µε βαθµό Α’, Β΄ ή Γ΄, εφόσον σωρευτικά :

i) έχουν ασκήσει καθήκοντα 9ροϊσταµένου Τµήµατος και
ii) ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι µε τις ως άνω προϋποθέσεις τότε µπορούν να είναι υποψήφιοι µε τον αµέσως κατώτερο βαθµό και εφόσον δεν υπάρχουν ούτε οι ανωτέρω, τότε υπάλληλοι µε τον αµέσως µετά από αυτόν κατώτερο βαθµό.

∆εν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταµένων οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής µονάδας, υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίµου αποδοχών τεσσάρων (4) µηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωµα µέχρι τη διαγραφή της κατά το άρθρο 145 του Υ9αλληλικού Κώδικα, ό9ως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Η παρούσα τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας, µε σχετικό αποδεικτικό. Η προκήρυξη κοινοποιείται σε κάθε υπάλληλο που πληροί τις προϋ9οθέσεις για τις θέσεις που προκηρύσσονται.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σηµείωµα.

Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σηµείωµα υποβάλλονται στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού/Προσωπικού µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) εργάσιµων που αρχίζει την 05-11-2013. 

Η αίτηση υποψηφιότητας µε το βιογραφικό σηµείωµα µπορεί να υποβληθούν και µε συστηµένη επιστολή.
Μενού