Εκπαιδευτές σε πρόγραμμα κατάρτισης στην Επιχειρηματικότητα από το ΚΕΘΕΑ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 199

keueaΤΟ ΚΕΘΕΑ συμμετέχει ως συντονιστής εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ για την υλοποίηση της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ» της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Η πράξη υλοποιείται από 1/12/2012 έως 31/05/2014.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της συγκεκριμένης πράξης και στο πλαίσιο της Δράσης 5: «Κατάρτιση ωφελούμενων στην Επιχειρηματικότητα μικρών επιχειρήσεων», το ΚΕΘΕΑ προσκαλεί εξωτερικούς συνεργάτες-εκπαιδευτές, με ωριαία αντιμισθία και σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών για την παροχή εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο υλοποίησης δύο προγραμμάτων κατάρτισης με τίτλο:

1. «Βασικές γνώσεις και δεξιότητες για θέματα επιχειρηματικότητας στις μικρές επιχειρήσεις-1
2. «Βασικές γνώσεις και δεξιότητες για θέματα επιχειρηματικότητας στις μικρές επιχειρήσεις-2

Τα προγράμματα κατάρτισης αφορούν στην παροχή υπηρεσιών προκατάρτισης, κατάρτισης και πρακτικής άσκησης σε απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση άνεργα άτομα ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου με συνολική διάρκεια 120 ώρες το κάθε ένα.

Οι θεματικές ενότητες (θεωρία και πρακτική άσκηση) και στα δύο προγράμματα κατάρτισης είναι οι παρακάτω:

«Έννοια και τρόποι ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας», συνολικής διάρκειας 12 ωρών
«Οι στόχοι κι οι λειτουργίες της επιχείρησης», συνολικής διάρκειας 12 ωρών
«Επιχειρηματική ιδέα και διαχείριση ρίσκου», συνολικής διάρκειας 32 ωρών
«Ανάλυση της αγοράς και μάρκετινγκ», συνολικής διάρκειας 32 ωρών
«Δημιουργικότητα, συνεργασία & ανθρώπινο δυναμικό», συνολικής διάρκειας 32 ωρών
«Διαχείριση ποιότητας», συνολικής διάρκειας 32 ωρών
«Οικονομική διαχείριση, φορολογικά θέματα, ηλεκτρονικό πρόγραμμα επιχειρηματικής διαχείρισης», συνολικής διάρκειας 32 ωρών
«Σχεδιασμός και κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου», συνολικής διάρκειας 28 ωρών

Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν στο ΕΚΚΕΕ ΚΕΘΕΑ Σορβόλου 24 (Αθήνα) το χρονικό διάστημα 10/12/2013 έως 31/3/2014.

Οι εξωτερικοί συνεργάτες-εκπαιδευτές θα πρέπει να διαθέτουν δελτίο παροχής υπηρεσιών. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν συνιστούν εξαρτημένη εργασία ή σύμβαση έργου και το ΚΕΘΕΑ δεν θα καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές κατά τη διάρκεια της συνεργασίας. Η ωριαία αποζημίωση των εκπαιδευτών ανέρχεται έως το ποσό των 27 ευρώ αναλόγως των προσόντων (ΥΑ 644/17-1-2013 «Ωριαία αμοιβή εκπαιδευτών ενηλίκων» (ΦΕΚ Β΄ 171)) όπου περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ και οι νόμιμες κρατήσεις.

Για τις θέσεις εκπαιδευτών κατάρτισης απαιτούνται τα παρακάτω απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα:

Απαραίτητα προσόντα
Πτυχίο Α.Ε.Ι. Οικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με το αντικείμενο κατάρτισης
Αποδεδειγμένη επαγγελματική/διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στις θεματικές ενότητες του αντικειμένου κατάρτισης που αιτείται ο υποψήφιος.

Επιθυμητά προσόντα
Αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και διδακτική εμπειρία έως 2 έτη σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
Μέλος Μητρώου Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (πρώην ΕΚΕΠΙΣ)

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι υποψήφιοι θα πρέπει

να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας
να έχουν εκπληρώσει (αφορά τους άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.

Κατάταξη υποψήφιων: Τα βιογραφικά των υποψηφίων θα αξιολογηθούν από αρμόδια επιτροπή του ΚΕΘΕΑ και θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη στην οποία θα κληθούν να συμμετέχουν οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση. Στη συνέντευξη θα συνεκτιμηθούν όλα τα στοιχεία που θα βοηθήσουν στην διαμόρφωση της γνώμης για τις γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα και την καταλληλότητα των υποψηφίων.

Για την τελική επιλογή θα ληφθούν υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας η απαιτούμενη κάλυψη εκ μέρους των υποψηφίων των απαραίτητων και επιθυμητών προσόντων, η εμπειρία σε σχέση με το αντικείμενο εργασίας, η εμπειρία σε σχέση με αντίστοιχα προγράμματα για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και ειδικότερα τον πληθυσμό-στόχο καθώς και η ανταπόκριση του υποψηφίου στις απαιτήσεις της προσωπικής συνέντευξης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής :

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα, αναγράφοντας «για την θέση του εξωτερικού συνεργάτη με κωδικό θέσης ΕΚΠ ΕΠΙΧ» και τις θεματικές ενότητες από αυτές που περιγράφηκαν παραπάνω και επιθυμούν να διδάξουν (έως 3 θεματικές ενότητες) :

μέσω ταχυδρομείου στην διεύθυνση: Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων – ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, 116 36 Μετς, Αθήνα ή με fax στο 210-9241 986 ή ιδιοχείρως στην παραπάνω διεύθυνση εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.30-16.00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών σημειωμάτων (ή σφραγίδα ταχυδρομείου) είναι η 22η Νοεμβρίου 2013 Για περισσότερες πληροφορίες: Στα τηλέφωνα 210 92 41 993-9, Δευτέρα – Παρασκευή από 9.00 π.μ. – 16.30 μ.μ.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά: Όσοι εκ των υποψηφίων επιλεγούν θα κληθούν να προσκομίσουν εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται ακολούθως:

Επικυρωμένη φωτοτυπία των δυο όψεων της Αστυνομική Ταυτότητας
Επικυρωμένη φωτοτυπία των τίτλων σπουδών
Κατάλληλα αποδεικτικά για την τεκμηρίωση της γενικής και ειδικής εμπειρίας κατά περίπτωση (βεβαιώσεις, αντίγραφα συμβάσεων έργου, υπεύθυνες δηλώσεις κα)

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την ανακοίνωση πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Επίσης, πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των δικαιολογητικών οι επιλεχθέντες θα αντικατασταθούν από τους επιλαχόντες όπως αυτοί θα ορίζονται στη σειρά κατάταξης την οποία θα ορίσει η επιτροπή επιλογής.

Πηγή : diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Τα πτυχία και τα προσόντα για όλες τις ειδικότητες των 27.948 θέσεων
Προηγούμενο άρθρο
ΟΑΕΔ: Εναρξη προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα για τις 27.948 θέσεις πλήρους απασχόλησης
Μενού