ΟΑΕΔ: Πρόχειρος Διαγωνισμός για την “Προμήθεια Φακέλων Αλληλογραφίας Προπληρωμένου Τέλους”

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 48

 topeiraxtiri.grΟ Οργανισμός  Απασχόλησης  Εργατικού  Δυναμικού  προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους  να συμμετάσχουν στον πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΤΕΛΟΥΣ»,, σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, Προϋπολογισμού «73.800,00€» συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ »   

ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΟΑΕΔ

      Εθνικής Αντίστασης 8– Άλιμος

19-11-2013

 

ΤΡΙΤΗ

12:30 πμ

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

ληροφορίες για τους όρους κ.λ.π. του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού παρέχονται από το αρμόδιο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, κάθε εργάσιμη ημέρα, από 8.30 π.μ – 14.30 μ.μ

Τηλέφωνα επικοινωνίας   219989595, 2109989502-576,

Φαξ. 2109989589.

Επίσης προς διευκόλυνση των υποψήφιων αναδόχων παρέχεται η δυνατότητα  τυχόν υποβολή ερωτημάτων επί της πρόσκλησης να γίνεται και με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα προς την διεύθυνση : b4@oaed.gr

Υπεύθυνοι για Τεχνικά θέματα : κα ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΝΩΣΤΟΥ τηλ. 210 99899381

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α.1 Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν :

α. Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα

β. Συνεταιρισμοί

γ. Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Α.2 Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν, μαζί με την προσφορά τους και τα νομιμοποιητικά έγγραφά τους (καταστατικά, ΦΕΚ, κ.λπ. σε περίπτωση νομικών προσώπων) και τα εξής:

Α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν:

 i) τα στοιχεία του Διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν

ii) ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους

 • δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του αρθρ. 43 του Π.Δ. 60/2007, δηλ. της συμμετοχής σε  εγκληματική  οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας,
 • δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης
 • δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση ή από άλλη ανάλογη διαδικασία
 • δεν τελούν υπό εκκαθάριση του Ν. 2190/1920 ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 και δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης
 • δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007, κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
 • είναι φορολογικά και ασφαλιστικά (κύρια και επικουρική ασφάλιση) ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους
 • είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού
 • αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης .

iii) αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007.

Β ) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ, με την οποία θα πιστοποιείται ότι ο συμμετέχων είναι κάτοχος ειδικής άδειας για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας από την ΕΕΤΤ ή αντίγραφο απόφασης της ΕΕΤΤ στην οποία υπάρχουν όλα τα στοιχεία της άδειας του ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό δημόσιο έγγραφο.

Γ) Απόφαση Έγκρισης της Πολιτικής Διασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών του Υποψηφίου Αναδόχου από την Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών

Διευκρινίσεις

 • Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο την υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα υποβάλλουν:

α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.

β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό  πρόσωπο είναι Α.Ε.

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

Όταν ο προσφέρων είναι Συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού.

 Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση αφορά, σύμφωνα με τα ανωτέρω, κάθε μέλος που    συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.

 • Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο Διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης ήτοι εξουσιοδότηση του Ν. 1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας μας ή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
 • Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα.

  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον σύνδεσμο : oaed.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ποιοι οι νέοι άνω των 18 δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών;
Προηγούμενο άρθρο
Μέσα σε 2 εβδομάδες, το πετρέλαιο θέρμανσης, έφτασε στις 225.000 αιτήσεις
Μενού