Προκήρυξης θέσης Ε.Π. του Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών του ΤΕΙ Πελοποννήσου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 32

icon_job_lgΠροκήρυξη της παρακάτω θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών του ΤΕΙ Πελοποννήσου, Μία (1) θέση Ε.Π. βαθµίδας Αναπληρωτή Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «∆ιοίκηση Επιχειρήσεων µε έµφαση στον Τοµέα Υπηρεσιών Υγείας»

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Αίτηση.
2. Αντίγραφα των πτυχίων και των Τίτλων Σπουδών των υποψηφίων.
3. Βιογραφικό σηµείωµα µε συνοπτική ανάλυση των επιστηµονικών εργασιών τους
4. ∆ιδακτορική διατριβή, όπου αυτή απαιτείται ως προσόν

Το βιογραφικό σηµείωµα, η συνοπτική ανάλυση των επιστηµονικών εργασιών καθώς και η διδακτορική διατριβή (όπου απαιτείται) κατατίθενται και σε ηλεκτρονική µορφή, για παράδειγµα σε CD ή άλλο αποθηκευτικό µέσο. Τα αντίτυπα έντυπης µορφής των δικαιολογητικών αυτών θα βρίσκονται στη Γραµµατεία του Τµήµατος και θα είναι στη
διάθεση των µελών της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης καθώς και των καθηγητών ή ερευνητών της αλλοδαπής που υποβοηθούν στην αξιολόγηση των υποψηφίων, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής ή εξέλιξης.

5. Γενικά κάθε στοιχείο (Βιβλία, δηµοσιεύσεις, πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, επαγγελµατικής δραστηριότητας, πιστοποιητικό ξένης γλώσσας, κτλ) που να αποδεικνύει τα προσόντα του υποψηφίου.

6. Πιστοποιητικό του αρµόδιου ∆ηµάρχου στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την έκδοση της σχετικής πράξης διορισµού.

Προκειµένου για πολίτες κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

7. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρµοδίου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος δεν έχει στρατολογική ή χρηµατική υποχρέωση και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την ορκωµοσία, σύµφωνα µε την µε αριθµ. ∆ΙΑ∆Π/Α/16425/25-6-2007(ΦΕΚ 1055/27- 6 -2007 τ. Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές κατά το ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ9-8ΝΓ χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσµεύονται ότι θα προσκοµίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πράξης διορισµού τους.
Το κώλυµα της µη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους – µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται όµοιο κώλυµα διορισµού.

8. Αντίγραφο ποινικού µητρώου δικαστικής χρήσης που θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την ορκωµοσία, σύµφωνα µε την µε αριθµ. ∆ΙΑ∆Π/Α/22863/16-10-2006 (ΦΕΚ 1551/23-10-06 τ. Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

9. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας από Πρωτοβάθµια Υγειονοµική Επιτροπή, που τους επιτρέπει να ασκούν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.

10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι δεν κατέχει άλλη θέση και δεν έχει άλλη απασχόληση στον ευρύτερο ∆ηµόσιο ή Ιδιωτικό Τοµέα.

Τα δικαιολογητικά µε στοιχεία 9 και 10 θα κατατεθούν από τους υποψήφιους οι οποίοι θα εκλεγούν σε θέσεις Ε.Π. κατά την ηµέρα της ορκωµοσίας τους.

Οι πολίτες των κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών και πτυχίο ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυµνασίου ή πιστοποιητικό ελληνοµάθειας ∆΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την επόµενη της ηµεροµηνίας της τελευταίας δηµοσίευσης στον ηµερήσιο τύπο, υποβάλλονται στη Γραµµατεία του Τµήµατος οι αιτήσεις των υποψηφίων µαζί µε όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθµηση, να είναι τοποθετηµένα
µέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σηµείωµα, συνοπτική ανάλυση του επιστηµονικού τους έργου, καθώς και πίνακα των υποβαλλόµενων δικαιολογητικών. Ο φάκελος θα περιλαµβάνει και το ηλεκτρονικό µέσο αποθήκευσης των δικαιολογητικών που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική µορφή.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρηµένα επίσηµα από τις αρχές που τα εξέδωσαν.

Το αυτό ισχύει και για τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από νόµιµες µεταφράσεις. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου µε την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιµοι προς τους τίτλους που απονέµονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής.
Συµπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης µετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται µόνο αν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εµπρόθεσµα και ζητήθηκαν συµπληρωµατικά από τα µέλη της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης ή από τους καθηγητές ή ερευνητές της αλλοδαπής που υποβοηθούν στην αξιολόγηση των υποψηφίων.

Η προκαλούµενη δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν µπορεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονοµικών (ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
ΟΑΕΔ: Εναρξη προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα για τις 27.948 θέσεις πλήρους απασχόλησης
Προηγούμενο άρθρο
Ο Δήμος Αλοννήσου ανακοινώνει 3 θέσεις εργασίας Καθηγητών Φυσικής Αγωγής
Μενού