Α.Π.Θ : Πρόσκληση ενδιαφέροντος 2 ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. Δείτε τα κριτήρια

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 227

aristoteleio_panepistimioΟ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Περιβαλλοντική βελτιστοποίηση της αμπελουργίας με τη χρήση τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της Δράσης «Συνεργασία 2011» με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Στέφανο Κουνδουρά, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. προτίθεται να αναθέσει σε δυο (2) άτομα για διάστημα 19 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 106700,00€(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

Δυο Γεωπόνοι-Οινολόγοι (με αμοιβή 53.350,00 € ο καθένας, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων για τον κάθε ερευνητή)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Μετρήσεις παραμέτρων της αμπέλου που αφορούν στην εναλλαγή των αερίων και το υδατικό δυναμικό των φύλλων, στην καταγραφή αναπτυξιακών σταδίων, στην αναγνώριση εχθρών και ασθενειών και στη διενέργεια δειγματοληψιών και αναλύσεων σε φύλλα και καρπούς της αμπέλου καθώς και η συμμετοχή στη συγγραφή εργασιών και στη σύνταξη των σχετικών παραδοτέων στα πλαίσια των ενοτήτων εργασίας 1, 2 και 5.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ– ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

  • Πτυχίο Γεωπονίας, Κατεύθυνσης Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οινολογία-Αμπελουργία.

Για περισσότερες πληροφορέις μπορείτε να πευθυνθείτε στα γραφεία Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ
Υπεύθυνος : Καραστογιάννης Δημοσθένης
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2310-994082, 2310-200392
Ε-mail: Prosk@rc.auth.gr
Τ.Κ. 89311 Θεσσαλονίκη

Εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών στη μέτρηση των φυσιολογικών παραμέτρων με το χειρισμό συσκευών μέτρησης φωτοσύνθεσης και υδατικού δυναμικού, στην εργαστηριακή ανάλυση φύλλων και καρπών της αμπέλου και στην αναγνώριση ασθενειών και εχθρών της αμπέλου.

Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ– ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Συμμετοχή σε αντίστοιχα έργα.

Σχετικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα προσόντα-κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Πρόταση Σύναψης Σύμβασης Έργου (επισυνάπτεται)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο βασικού Τίτλου Σπουδών
4. Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 998650.

Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στο Εργαστήριο Αμπελουργίας, Τμήμα Γεωπονίας, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ., από τις 10.00 έως τις 14:30 και η ημερομηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 25/11/2013

Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων) δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Ερευνών εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω απόφασης.

Δείτε την Προκήρυξη 

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ο Δήμος Κόνιτσας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού για εκτέλεση αρχαιολογικών έργων
Προηγούμενο άρθρο
Ο δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας
Μενού