Θέσεις Καθηγητών Ζωγραφικής και Φυσικής Αγωγής στο Δήμο Νέας Ιωνίας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 127

αρχείο λήψηςΟ Οργανισμός Πολιτισμού Άθλησης & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) του Δήμου Νέας Ιωνίας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά πέντε (5) άτομα για την κάλυψη αναγκών του ΟΠΑΝ του Δήμου Νέας Ιωνίας, που εδρεύει στο Δήμο Νέας Ιωνίας του Νομού Αττικής , με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Οργάνωση  των καλλιτεχνικών εργαστηρίων του ΟΠΑΝ» .

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:

  • Μια θέση (1) ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ(ΑΣΚΤ) ΜΑΘΗΤΩΝ
  • Μια θέση (1) ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ(ΑΣΚΤ) ΕΝΗΛΙΚΩΝ
  • Μια θέση (1) (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ)
  • Μια θέση (1) (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ)
  • Μια θέση (1) ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ(ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στα Γραφεία του ΟΠΑΝ του Δήμου Νέας Ιωνίας Λ. Ηρακλείου 264 – Τ.Κ.14231 Ν. Ιωνία, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομα, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα (επικυρωμένο αντίγραφο σπουδών, προϋπηρεσία κ.λ.π.).

Η ανακοίνωση αναρτάται στον ΟΠΑΝ Νέας Ιωνίας και στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας. Για την ανάρτηση συντάσσεται πρακτικό, που υπογράφεται αρμοδίως. Επίσης έχει αναρτηθεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας www.opandni.gr και στη «Διαύγεια»

Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο του οργανισμού http://www.opandni.gr/

 

Μενού