Πρόγραμμα απασχόλησης για 100 ανέργους απο το Δήμο Κισσάμου

Κατηγορία: ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 140

praΗ Αναπτυξιακή Σύμπραξη « ΚΥΔΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» καλεί ανέργους, εγγεγραμμένους/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, νέους Επιστήμονες και ασφαλισμένους στον Ο.Γ.Α , εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Η πράξη αποτελεί μια Ολοκληρωμένη Πρόταση ενεργειών και δράσεων, που στόχο έχει την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην εργασία 100 ωφελουμένων, βασισμένη στην δυναμική της περιοχής παρέμβασης. Από το σύνολο των

 • 100 ωφελουμένων το 60% θα είναι γυναίκες και το 50% θα είναι άνεργοι κάτω των 25 ετών. Από αυτούς:
 • 20 ωφελούμενοι θα δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις,
 • 40 ωφελούμενοι θα προσληφθούν από επιχειρήσεις του τοπικού Δικτύου,
 • 40 ωφελούμενοι θα υπογράψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
Στο πλαίσιο του Σχεδίου υλοποιούνται 18 δράσεις
1. Διάγνωση αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας
2. Δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τους τοπικούς συντελεστές και τις άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις
3. Διακρατική Συνεργασία
4. Παρουσίαση και Προβολή του Τοπικού Σχεδίου Δράσης Κοινωνικής Ένταξης. Ενημέρωση των δυνητικών ωφελουμένων.
Ευαισθητοποίηση των εργοδοτών και του κοινωνικού ιστού
5. Συντονισμός και Διαχείριση
6. Επαγγελματική Κατάρτιση
7. Επαγγελματική Κατάρτιση
8. Επαγγελματική Κατάρτιση
9. Επαγγελματική Κατάρτιση
10. Επιμόρφωση
11. Πιστοποίηση Προσόντων και Δεξιοτήτων των Ωφελουμένων
12. Εκπαιδευτική – Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις (on the job training)
13. Προσέγγιση, Ενημέρωση & Ενεργοποίηση των Ομάδων Στόχου για τη Συμμετοχή τους στο Σχέδιο. Υποδοχή και Εξατομικευμένη
Προσέγγιση, Δικτύωση με Εξειδικευμένες Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης.
14. Επαγγελματική Συμβουλευτική. Υπηρεσίες Ψυχολογικής και Νομικής Συνδρομής για την Ενδυνάμωση των Ωφελουμένων.
15. Παρακολούθηση των Ωφελουμένων μετά την Τοποθέτηση σε Θέσεις Απασχόλησης
16. Υποστήριξη των Ωφελουμένων και των Οικογενειών τους για τη Συμμετοχή στο Σχέδιο
17. Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας
18. Learning Network

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Οι ωφελούμενοι της Πράξης θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:
1. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων: Αποκορώνου, Καντάνου- Σελίνου, Κισάμου, Πλατανιά και Σφακίων
2. Να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

Α) Άνεργοι-Οι άνεργοι θα πρέπει να έχουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ

Β) Νέοι επιστήμονες
Β1. Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την 02.01.2011 και μετά.
Β2. Δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και όσοι έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 01/01/2010 κα μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία έναρξης θα θεωρείται η πρώτη μεταβολή.
Β3. Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς). Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά στους ιατρούς.
Β4. Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
Β5. Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι (6) ετών, υπολογίζεται από την λήψη του πτυχίου.
Β6. Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του ωφελούμενου θα λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεως του. Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώριση τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
Β7. Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00 €. Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστημόνων για τις οποίες απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπως ιατροί, δικηγόροι κ.α.), η αμοιβή τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδημα προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
Β8. Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους –Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.
Β9. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και
Β10. Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).

Στους ωφελούμενους δεν εντάσσονται όσοι έχουν ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιρειών:

 • Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.),
 • Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες,
 • όσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ., εκτός της έναρξης δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας, η οποία δεν υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, τους δώδεκα (12) μήνες.

Γ) Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ
Το ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του
εισοδήματος. Οι άνεργοι που θα υποβάλλουν αίτηση, θα πρέπει να συνεχίσουν κανονικά τη διαδικασία ανανέωσης της κάρτας ανεργίας τους, μέχρι να ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης.

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι άνεργοι/ες και να πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, οι οποίες και θα αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, προκειμένου να ενταχθούν στη διαδικασία επιλογής και ένταξης στο σχέδιο:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Αίτηση συμμετοχής
2. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες
3. Επικυρωμένο Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου
4. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή Υπεύθυνη Δήλωση μόνιμης κατοικίας με επισύναψη αντίγραφου μισθωτηρίου κατοικίας (εάν υπάρχει)
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6. Εκκαθαριστικό Οικονομικού Έτους 2012 από την Εφορία. (Στην περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση)
7. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών γνώσης ξένης γλώσσας και χρήσης Υπολογιστών (εάν υπάρχουν)

Επιπλέον για τους άνεργους:

 • Επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ ή Βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.
 • Επιπλέον για τους Νέους Επιστήμονες:
 • Θεωρημένο αντίγραφο έναρξης επιτηδεύματος ή μεταβολής έδρας από οικία σε ανεξάρτητο χώρο από 02.01.2011 και μετά.
 • Εκκαθαριστικό του Οικονομικού Έτους που έγινε η έναρξη δραστηριότητας.
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών όπου θα φαίνεται η ημερομηνία κτήσης ή η απόκτηση της ειδικότητας (με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (εάν υπάρχει)
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού στρατολογίας τύπου Α’ (για τους άνδρες)

Επιπλέον για του Ασφαλισμένους στον ΟΓΑ

 • Βεβαίωση ασφάλισης στον Ο.Γ.Α.
 • Εκκαθαριστικό Οικονομικού Έτους 2011. (Στην περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Έπειτα από την συλλογή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί έλεγχος των στοιχείων κάθε αίτησης και κατόπιν οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη από
εξειδικευμένο προσωπικό. Η αξιολόγηση της αίτησης κάθε υποψηφίου θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή η οποία θα κάνει την κατάταξη των
ενδιαφερομένων σε επιτυχόντες και επιλαχόντες και απορριπτέους καθώς και την τελική επιλογή.

 • ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΑΙΤΗΣΗΣ
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την πρόσκληση, καθώς και την αίτηση που πρέπει να συμπληρωθεί από τα εξής σημεία:

  • ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, Ελευθερίου Βενιζέλου 4, Μέγαρο Επιμελητηρίου Χανίων (3ος όροφος).Τηλ: 28210 56899
  • ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, Δημαρχείο Πλατανιά, Γεράνι Χανίων – Δημοτικό Κατάστημα Αλικιανού, Αλικιανός Χανίων
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ, Κολυμβάρι Χανίων
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ, Βουκολιές Χανίων< >ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ, Βρύσσες ΑποκορώνουΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ- ΣΕΛΙΝΟΥ, Παλαιόχωρα ΧανίωνΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ, Χώρα Σφακίων ΧανίωνΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ (Γραφεία Κοινωφελής Επιχείρησης), Κίσσαμος Χανίωνκαθώς και από τις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
 • www.oakae.gr
 • www.anxa.gr
 • www.chania-cci.gr
 • www.platanias.gr
 • www.kantanouselinou.gr
 • www.kissamos.gr
 • www.haniahotels.gr
 • www.sfchania.gr
 • www.rpi.gr
 • www.kekdiastasi.edu.gr
 • www.ideakek.gr
 • www.deltakek.gr

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 10:00 – 14:00 στα παρακάτω σημεία:

 • ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, Ελευθερίου Βενιζέλου 4, Μέγαρο Επιμελητηρίου Χανίων (3ος όροφος).
 • ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, Δημαρχείο Πλατανιά, Γεράνι Χανίων – Δημοτικό Κατάστημα Αλικιανού, Αλικιανός Χανίων
 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ, Κολυμβάρι Χανίων
 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ, Βουκολιές Χανίων
 • ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ, Βρύσσες Αποκορώνου
 • ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ- ΣΕΛΙΝΟΥ, Παλαιόχωρα Χανίων
 • ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ, Χώρα Σφακίων Χανίων
 • ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ (Γραφεία Κοινωφελής Επιχείρησης), Κίσσαμος Χανίων
 • Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωσή της ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 22/11/2013

Πηγή : e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
20 μουσικοί και χορευτές στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων
Προηγούμενο άρθρο
Έναρξη μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στις 19/11 αποφάσισε η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ
Μενού