Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ανακοινώνει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 44

panepisthmio-krhthsΟ Ειδικός Λογαριασµός του Πανεπιστηµίου Κρήτης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου µε ΚΑ 3635 και τίτλο «Ads – CMT – Holography and Condensed Matter Physics (ERC – 05), MIS 374071», το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕ∆ΒΜ), ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

  • Αντικείµενο έργου: Στήριξη και ανάπτυξη υπολογιστικής υποδοµής για το έργο AdS/CMT.
  • Προϋπολογισµός αµοιβής ανατιθέµενου έργου: 7.183,73€ καθαρό ποσό, 1.652,27€ ΦΠΑ
  • ∆ιάρκεια σύµβασης: 12 µήνες
  • Τόπος εκτέλεσης έργου: Ηράκλειο, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Κρήτης
  • Επιθυµητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: ∆εκέµβριος 2013

ΑΔΑ: ΒΛ1Ρ469Β7Γ-Ι3ΝΕπισηµαίνεται ότι είναι δυνατή, µέσα στα πλαίσια του έργου, η παράταση της χρονικής διάρκειας της σύµβασης έργου ή η επέκταση του φυσικού ή οικονοµικού αντικειµένου της.

Απαραίτητα προσόντα:

• Απόφοιτος Τµήµατος Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης Θετικών Επιστηµών ή ισοδύναµου αναγνωρισµένου πτυχίου της αλλοδαπής

• Κάτοχος Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Θετικών Επιστηµών της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένου της αλλοδαπής

• Εργασιακή εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε διαχείριση πληροφοριακών συστηµάτων Linux

• Εργασιακή εµπειρία σε τεχνολογίες εικονικοποίησης

• Εργασιακή εµπειρία σε εγκατάσταση και διαχείριση Cloud υπηρεσιών & Virtualization µε χρήση Xen, KVM, RHEV, VirtualBox ή VMWare

• Πολυετής εµπειρία σε εγκατάσταση και προσαρµογή εξειδικευµένου επιστηµονικού λογισµικού σε περιβάλλον Linux

• Εργασιακή εµπειρία σε εγκατάσταση και διαχείριση Linux Clusters µε τη χρήση τεχνολογιών ανοικτού κώδικα

Πρόσθετα προσόντα:

• Χρήση εργαλείων εγκατάστασης και αυτόµατης διαχείρισης diskless και dataless clients

• Εµπειρία µε MPI και MPICH

• Εµπειρία µε MAUI και TORQUE

Οι ενδιαφερόµενοι (µόνο φυσικά πρόσωπα) µπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: thomakis@uoc.gr ,

Θωµάκης Ζαφείρης,

τηλέφωνο επικοινωνίας:  2810393166, (ώρα 14:30)

µε κοινοποίηση στον υπεύθυνο του προγράµµατος Καθηγητή κ. ή  Κυρίτση (kiritsis@physics.uoc.gr ) µέχρι και τις 28-11-2013 και ώρα 14:30. 

Η πρόταση καθενός ενδιαφεροµένου πρέπει να περιλαµβάνει:

α) ∆ιαβιβαστικό-βιογραφικό σηµείωµα (σύµφωνα µε το υπόδειγµα, παράρτηµα Α) (προσοχή να αποσταλεί σκαναρισµένο ώστε να φέρει την πρωτότυπη υπογραφή του ενδιαφεροµένου), Και σε αυτή την περίπτωση θα γίνεται αναφορά στον αριθµό της πρόσκλησης (8302/13-11-2013)

β) σε ηλεκτρονική µορφή αριθµηµένα όλα τα δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν τα προσόντα του (τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, κλπ) (σκαναρισµένα).

Οι προτάσεις που θα παραληφθούν µε οποιοδήποτε µέσο µετά την ως άνω ηµεροµηνία και ώρα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το αντικείµενο των συµβάσεων µίσθωσης έργου, τα προσόντα κ.τ.λ. στον κ. Ηλία Κυρίτση (kiritsis@physics.uoc.gr).

Σηµειώνεται ότι το τελικό ύψος της αµοιβής τελεί υπό τους περιορισµούς του χρηµατοδότη και της κείµενης νοµοθεσίας.

Επισηµαίνεται ότι εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δηµόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3966/2011.

Η Επιτροπή Ερευνών του Π.Κ. είναι το αποφασιστικό όργανο ως προς τη σύναψη ή µη των συµβάσεων µίσθωσης έργου και ως προς την επιλογή του καταλληλότερου προσώπου σε εκάστοτε περίπτωση και η απόφασή της αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΛΠΚ.

Η παρούσα πρόσκληση διέπεται από τους κανόνες του Οδηγού Χρηµατοδότησης και ∆ιαχείρισης του ΕΛΠΚ http://www.elke.uoc.gr/management/guide.aspx και

του Οδηγού ∆ιεξαγωγής Προσκλήσεων για Μισθώσεις Έργου της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΠΚ
(http://www.elke.uoc.gr/management/files/Οδηγός_Σύναψης_Μισθώσεων_Έργου.pdf).

Δείτε την προκήρυξη 

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ανακοινώνει 5 θέσεις εργασίας
Προηγούμενο άρθρο
Το Κέντρο Διαφυλάξεως Αγιορειτικής Κληρονομιάς ανακοινώνει 5 θέσεις εργασίας
Μενού