2 Ψυχολόγοι στο ΚΕΘΕΑ στα Ιωάννινα & στη Μυτιλήνη

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 171

keueaΤο ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) Ν.Π.Ι.Δ., που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης, έρευνας, στον τομέα της αντιμετώπισης της ουσιοεξάρτησης υλοποιεί την εγκεκριμένη πράξη «Δημιουργία Δικτύου Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στα αστικά κέντρα» και την εγκεκριμένη Πράξη «Δημιουργία Δικτύου Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Περιφέρεια»Οι πράξεις εντάσσονται στο Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 14 «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α’ θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Σε εκτέλεση των παραπάνω πράξεων ζητεί προσωπικό το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης έως ένα (1) έτος, η οποία όμως θα τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης των προαναφερόμενων πράξεων.

Συγκεκριμένα

 • 1 Ψυχολόγος για την περιοχή των Ιωαννίνων με κωδικό θέσης : ΨΥΧ –ΙΩΝ
 • 1 Ψυχίατρος για την περιοχή της Μυτιλήνης με κωδικό θέσης : ΨΥΧΤ –ΜΥΤ

Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι είναι :

Α. Ψυχίατρος
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Ιατρικής με ειδίκευση στη Ψυχιατρική
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

     ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Επαγγελματική εμπειρία
 • Εκπαίδευση σχετική με τις εξαρτήσεις
 • Εθελοντική εργασία σε φορείς κοινωνικής φροντίδας
 • Καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας (της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
 • Καλή γνώση MS Office

Β. Ψυχολόγος
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης στη ψυχολογία
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε δομές απεξάρτησης, υγείας και
 • πρόνοιας

     ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφές αντικείμενο
 • Αποδεδειγμένη ολοκληρωμένη θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση σε αναγνωρισμένο θεραπευτικό πρόγραμμα του εσωτερικού ή σε ανάλογο οργανισμό του εξωτερικού
 • Ολοκληρωμένη πιστοποιημένη εκπαίδευση σε συμβουλευτική ή ψυχοθεραπεία
 • Εθελοντική εργασία σε φορείς κοινωνικής φροντίδας
 • Καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας (της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
 • Καλή γνώση MS Office

Οι ενδιαφερόμενοι για τις παραπάνω θέσεις παρακαλούνται να αποστείλουν φάκελο υποψηφιότητας ταχυδρομικά στη διεύθυνση ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, 11636 Μετς, Αθήνα, μέχρι και 19.11.2013. Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει :

α) βιογραφικό σημείωμα
β) όλα τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα προσόντα για τη θέση επικυρωμένα. Οι τίτλοι σπουδών (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα) θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι.

Η επαγγελματική εμπειρία (προϋπηρεσία) αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. Οι μισθωτοί πρέπει να προσκομίσουν και βεβαίωση εργοδότη από την οποία να προκύπτει η ειδικότητα πρόσληψης, η χρονική διάρκεια και το αντικείμενο της απασχόλησης. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να προσκομίσουν σχετικές συμβάσεις ή δελτία παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τη διάρκεια και το αντικείμενο της απασχόλησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Ο φάκελος υποψηφιότητας απορρίπτεται εάν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά επικυρωμένα. Φάκελοι υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν που θα υποβληθούν μετά τις 19.11.2013 δεν θα ληφθούν υπόψη.

Στο βιογραφικό σημείωμα (και όχι στον φάκελο) θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται ο κωδικός θέσης που αναφέρεται παραπάνω. Για όλες τις υποψηφιότητες θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια. Θα σταλεί απάντηση σε όλους τους υποψήφιους που θα στείλουν τα βιογραφικά τους με πλήρη στοιχεία και εμπρόθεσμα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστόποτο του ΚΕΘΕΑ http://www.kethea.gr

Μενού