9 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λήμνου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 297

Post_A_JobΟ Δήμαρχος Λήμνου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννιά (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Λήμνου, που εδρεύει στη Μύρινα Λήμνου.Συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, εδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1  θέση ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 1 θέση ΔΕ Ηλεκτρολόγων
  • 1 θέση ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων (Διαμορφωτής γαιών-Γκρέιντερ ομάδας Ζ΄ τάξης Γ΄)
  • 6 θέσεις ΥΕ Εργατών (-τριών) καθαριότητας

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λήμνου, Τ.Κ. 81400, Μύρινα Λήμνου, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, υπόψιν κας Φωτεινής Μαρή (τηλ. επικοινωνίας: 2254350000 και 2254350032).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Πηγή : proson.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Έναρξη μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στις 19/11 αποφάσισε η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ
Προηγούμενο άρθρο
Τα πτυχία και τα προσόντα για όλες τις ειδικότητες των 27.948 θέσεων
Μενού