Υποβολή υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων ∆ιεύθυνσης στην Κόρινθο

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 34

neoiΑνακοινώνεται  από τον Δήμο Κορίνθου η υποβολή υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων ∆ιεύθυνσης

Χαρακτηριστικά:

1. Προκηρύσσει την πλήρωση των κάτωθι θέσεων προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων του ∆ήµου Κορινθίων:

I. ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

II. ∆ιεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

III. ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισµού

IV. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών

V. ∆ιεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης

VI. ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας

VII. ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζώης

VIII. ∆ιεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

 

2. ∆ικαίωµα υποψηφιότητας έχουν υπάλληλοι µε βαθµό Α’, Β΄ ή Γ΄, εφόσον σωρευτικά :

I. έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Τµήµατος και

II. ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ.

3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι µε τις ως άνω προϋποθέσεις τότε µπορούν να είναι υποψήφιοι µε τον αµέσως κατώτερο βαθµό και εφόσον δεν υπάρχουν ούτε οι ανωτέρω, τότε υπάλληλοι µε τον αµέσως µετά από αυτόν κατώτερο βαθµό.

4. ∆εν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταµένων οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής µονάδας, υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίµου αποδοχών τεσσάρων (4) µηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωµα µέχρι τη διαγραφή της κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

5. Η παρούσα τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας, µε σχετικό αποδεικτικό.

Η προκήρυξη κοινοποιείται σε κάθε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις που προκηρύσσονται.

6. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σηµείωµα.

7. Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σηµείωµα υποβάλλονται στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) εργάσιµων που αρχίζει την 18η Νοεµβρίου 2013.

Η αίτηση υποψηφιότητας µε το βιογραφικό σηµείωµα µπορεί να υποβληθούν και µε συστηµένη επιστολή.

 

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Γαλατσίου
Προηγούμενο άρθρο
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει μια θέση εργασίας
Μενού