∆ήµος Νοτίου Πηλίου ανακοινώνει την πρόσληψη 30 ατόµων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 123

changeΟ ∆ήµος Νοτίου Πηλίου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου και συγκεκριµένα του εξής:

  • 20 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας,
  • 4 ∆Ε Οδηγοί Αυτοκινήτων Απορ. (χωρίς Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου),
  • 2 ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων (Εκσκαφέας-Φορτωτής) (Οµάδας Β΄ Τάξης ∆΄),
  • 3 ∆Ε Ηλεκτρολόγων Φωτισµού και 1 ∆Ε Τεχνικού Οχηµάτων.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Αργαλαστή
Τ.Κ.37006, Μαγνησία,
απευθύνοντάς τη στο Γραφείο Προσωπικού του ∆ήµου Νοτίου Πηλίου
τηλέφωνα  επικοινωνίας: 2423055659  & 54525.
Μενού