5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Γαλατσίου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 48

αρχείο λήψηςΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ – ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος «Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων _ Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Γαλατσίου» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.Ειδικότερα:

2 ΠΕ Φαρμακοποιός που θα απασχοληθεί στη δομή του Κοινωνικού Φαρμακείου 
3 ΔΕ Στελέχη Κουζίνας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή αυτοπροσώπως στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Παλαιολόγου 9, 15124 Μαρούσι, απευθύνοντάς την στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας τηλ. επικοινωνίας: 210-8067888 & 213-2031930-9. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Κάθε υποψήφιος δύναται να σημειώσει στην αίτησή του μόνο έναν κωδικό θέσης (104 ή 113).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα γραφεία του Δικαιούχου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων για την δράση «Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων _Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Γαλατσίου»
1. στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση
2. στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.ddy.gr)
3. στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr)
4. στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου (www.galatsi.gov.gr)

Πηγή : proson.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
7 θέσεις στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
Προηγούμενο άρθρο
Υποβολή υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων ∆ιεύθυνσης στην Κόρινθο
Μενού