Θέση εργασίας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση»

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 54

1Στα πλαίσια της πράξης ΑΡΙΣΤΕΙΑ – «Real time management of Complex STreams» που υλοποιείται µέσω της ΓΓΕΤ στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, προβλέπεται η σύναψη συµβάσεων έργου µε ένα (1) φυσικό πρόσωπο, το οποίο θα αναλάβει το παρακάτω έργο. Το συνολικό κόστος της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 38.400€ 
1. Μία θέση Μεταδιδάκτορα µε αντικείµενο σύµβασης: ∆ιαχείριση Σύνθετων Ροών ∆εδοµένων

Εκτιµώµενη διάρκεια: έως 21 µήνες 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής απαραίτητα προσόντα: διδακτορικό σε αντικείµενο σχετικό µε το αντικείµενο απασχόλησης και πτυχίο Πληροφορικής ή Επιστήµης Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή σε σχετικό αντικείµενο.

Επιθυµητά προσόντα: Εξοικείωση µε εργαλεία και τεχνικές διαχείρισης µεγάλων δεδοµένων όπως (ενδεικτικά) Hadoop, Hbase, Hama, Storm, OLAP, data streams, LSH, sketches. ∆ηµοσιεύσεις σε κορυφαία περιοδικά και συνέδρια του χώρου της διαχείρισης δεδοµένων (ενδεικτικά TODS, TKDE, SIGMOD, PVLDB, ICDE, EDBT) σε αντικείµενο σχετικό µε το αντικείµενο απασχόλησης.


ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Η προσµέτρηση µονάδων βαθµολόγησης πραγµατοποιείται κατόπιν της εκπλήρωσης όλων των βασικών κριτηρίων για τα παρακάτω προσόντα, τα οποία και βρίσκονται σε αντικειµενική συνάφεια µε τις απαιτήσεις του έργου.

∆ιδακτορικό σε αντικείµενο σχετικό µε το αντικείµενο απασχόλησης

2 Πτυχίο Πληροφορικής ή Επιστήµης Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή σε σχετικό αντικείµενο

Εξοικείωση µε εργαλεία και τεχνικές διαχείρισης µεγάλων δεδοµένων όπως Hadoop, Hbase, Hama, Storm, OLAP, data streams, LSH, sketches

∆ηµοσιεύσεις σε κορυφαία περιοδικά και συνέδρια του χώρου της διαχείρισης δεδοµένων (ενδεικτικά TODS, TKDE, SIGMOD, PVLDB, ICDE, EDBT) σε αντικείµενο σχετικό µε το αντικείµενο απασχόλησης

Συνέντευξη

ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ 

1) Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσµάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της ανάρτησης των αποτελεσµάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριµένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδροµικώς, στην διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα.

Το δικαίωµα πρόσβασης στους ατοµικούς φακέλους και στα στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, ασκείται υπέρ του αιτούντος σύµφωνα µε την συνδυαστική εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόµενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειµένου να ασκήσει τα δικαιώµατά του σύµφωνα µε τη νόµιµη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκµηρίωση υπέρτερου έννοµου συµφέροντος κλπ).

2) Επισηµαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυµβαλλόµενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί µε σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθµίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόµενου την µεγαλύτερη εµπειρία και συνάφεια αντικειµένου.

3)
 Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούµενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθµολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται

4) Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύµβασης µπορεί να πραγµατοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων µε άλλον/ους ενδιαφερόµενο/ους στα πλαίσια της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύµφωνα µε τον πίνακα κατάταξης.

5) Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσµεύει τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία µε τους ενδιαφερόµενους και δεν γεννά δικαιώµατα προσδοκίας. Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας διατηρεί το δικαίωµα επιλογής του προσώπου του αντισυµβαλλοµένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή µη των σχετικών συµβάσεων. O ΕΛΚΕ µπορεί µε απόφασή του να επεκτείνει τη σύµβαση εφόσον αυτό επιτρέπεται και υπό τους όρους του νόµου.

6) Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Οδηγό εφαρµογής του προγράµµατος.


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα στα αγγλικά ή ελληνικά στο οποία να αναγράφονται µε σαφήνεια οι προηγούµενοι εργοδότες (θέση, αρµοδιότητες και στοιχεία επικοινωνίας) όπως και οι τίτλοι των δηµοσιεύσεων.

2. Αντίγραφα τίτλων (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις µόνο κατόπιν απαίτησης)

3. ∆ύο συστατικές επιστολές από προηγούµενο εργοδότη ή επιβλέποντα καθηγητή οι οποίες θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kotidis@aueb.gr

Οι άνδρες ενδιαφερόµενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών όπως και ερωτήσεων από τους ενδιαφερόµενους θα γίνεται στον κ. Κωτίδη Ιωάννη, µέχρι τις 28/11/2013 και ώρα 12:00 στο παρακάτω email: kotidis@aueb.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
6 θέσεις εργασίας στην Καβάλα
Προηγούμενο άρθρο
ΟΑΕΔ: 106 θέσεις εκπαιδευτικών
Μενού